Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 2УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ПАНАЦЕЯ - 1997"
2. Код за ЄДРПОУ 24735858
3. Місцезнаходження 01042, м. Київ, Чигорiна, 59
4. Міжміський код, телефон та факс 0442847343 0442847343
5. Електронна поштова адреса [email protected]
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації www.panacea.kiev.ua
7. Вид особливої інформації Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

II. Текст повідомлення

05.03.2015 року вiд ПАТ "Нацiональний депозитарiй України", що здiйснює облiк права власностi на акцiї ПРАТ «УРСК «Панацея - 1997» у депозитарнiй системi України, отримано реєстр власникiв iменних цiнних паперiв, що мiстить iнформацiю про змiну власникiв акцiй, яким належать 10 та бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй цього товариства:
- пакет акцiй у розмiрi 54,804% голосуючих акцiй, що належав ПУБЛIЧНОМУ АКЦIОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «ЛЕММА», код за ЄДРПОУ 22623173, мiсцезнаходження: м. Київ, вул. Чигорiна, 59, зменшився до 0%.
05.03.2015 року вiд ПАТ "Нацiональний депозитарiй України", що здiйснює облiк права власностi на акцiї ПРАТ «УРСК «Панацея - 1997» у депозитарнiй системi України, отримано реєстр власникiв iменних цiнних паперiв, що мiстить iнформацiю про змiну власникiв акцiй, яким належать 10 та бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй цього товариства:
- пакет акцiй у розмiрi 33,2% голосуючих акцiй, що належав ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ТЕРМIНАЛ – БРОК», код за ЄДРПОУ 31663028, мiсцезнаходження: м. Київ, вул. Чигорiна, 59, збiльшився до 49,504%.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Найменування посади       Чернецька Лариса Вiталiївна
Голова правлiння   (підпис)   (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 06.03.2015
(дата)