Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 2УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ПАНАЦЕЯ - 1997"
2. Код за ЄДРПОУ 24735858
3. Місцезнаходження 01042, м. Київ, Чигорiна, 59
4. Міжміський код, телефон та факс 0442847343 0442847343
5. Електронна поштова адреса [email protected]
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації www.panacea.kiev.ua
7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення

08.04.2015 р. рiшенням Наглядової ради ПРАТ «УСК «ПАНАЦЕЯ - 1997» (Протокол № 3/15) прийнято рiшення про припинення повноважень Шаль Свiтлани Володимирiвни на посадi Першого заступника Голови Правлiння, яку вона обiймала з 01.08.2008р., на пiдставi поданої заяви. Шаль С.В. акцiями товариства не володiє, судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особою не надано згоди на розкриття паспортних даних.
08.04.2015 р. рiшенням Наглядової ради ПРАТ «УСК «ПАНАЦЕЯ - 1997» (Протокол № 3/15) на пiдставi наданої заяви прийнято рiшення про обрання Склепової Анастасiї Юрiївни на посаду Першого заступника Голови Правлiння за її згодою без обмеження термiну. Склепова А.Ю. акцiями товариства не володiє, судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, протягом останнiх 5 рокiв обiймала посаду директора департаменту страхування, була приватним пiдприємцем. Особою не надано згоди на розкриття паспортних даних.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Найменування посади       Чернецька Лариса Вiталiївна
Голова правлiння   (підпис)   (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 09.04.2015
(дата)