Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ПАНАЦЕЯ - 1997"

2. Код за ЄДРПОУ

24735858

3. Місцезнаходження

01042, м. Київ, Чигорiна, 59

4. Міжміський код, телефон та факс

0442847343 0442847343

5. Електронна поштова адреса

panacea@nbi.com.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

www.panacea.kiev.ua

7. Вид особливої інформації

Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення

09.04.2015 р. рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПРАТ „УСК «ПАНАЦЕЯ - 1997» (Протокол № 1) прийнято рiшення про дострокове припинення повноважень Агаджаняна Самвела Лаврентiйовича на посадi Голови Наглядової ради, яку вiн обiймав з 28.03.2013р., на пiдставi поданої заяви. Агаджанян С.Л. є власником 0,01% акцiй товариства, судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особою не надано згоди на розкриття паспортних даних.

09.04.2015 р. рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПРАТ „УСК «ПАНАЦЕЯ - 1997» (Протокол № 1) прийнято рiшення про дострокове припинення повноважень Цибульник Тетяни Володимирiвни на посадi члена Наглядової ради, яку вона обiймала з 28.03.2013р. Цибульник Т.В. є власником 0,272% акцiй товариства, судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особою не надано згоди на розкриття паспортних даних.

09.04.2015 р. рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПРАТ „УСК «ПАНАЦЕЯ - 1997» (Протокол № 1) прийнято рiшення про формування Наглядової ради товариства у складi 2 осiб та обрання Цибульник Тетяни Володимирiвни на посаду члена Наглядової ради строком на 3 роки. Цибульник Т.В. є власником 0,272% акцiй товариства, судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, протягом останнiх 5 рокiв обiймала посади директора, члена Наглядової ради. Особою не надано згоди на розкриття паспортних даних.

09.04.2015 р. рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПРАТ „УСК «ПАНАЦЕЯ - 1997» (Протокол № 1) прийнято рiшення про обрання Шаль Свiтлани Володимирiвни на посаду члена Наглядової ради строком на 3 роки. 09.04.2015р. рiшенням членiв Наглядової ради ПРАТ „УСК «ПАНАЦЕЯ - 1997» її обрано Головою Наглядової ради. Шаль С.В. акцiями товариства не володiє, судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, протягом останнiх 5 рокiв обiймала посаду Першого заступника Голови Правлiння. Особою не надано згоди на розкриття паспортних даних.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади

 

 

 

Чернецька Лариса Вiталiївна

Голова правлiння

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище керівника)

М.П.

14.04.2015

(дата)