Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Голова Правлiння       Чернецька Лариса Вiталiївна
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 29.04.2015
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2014 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ПАНАЦЕЯ - 1997"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
24735858
4. Місцезнаходження
м. Київ , Печерський , 01042, м. Київ , вул. Чигорiна, 59
5. Міжміський код, телефон та факс
0442847343 0442847343
6. Електронна поштова адреса
[email protected]

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 28.04.2015
(дата)
2. Річна інформація опублікована у Бюлетень.Цiннi папери України 77   29.04.2015
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці www.panacea.kiev.ua в мережі Інтернет 29.04.2015
  (адреса сторінки)   (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X
9. Інформація про загальні збори акціонерів X
10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу X
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов'язання емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду
17. Інформація про стан корпоративного управління X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X
29. Текст аудиторського висновку (звіту) X
30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) X
32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
33. Примітки

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ПАНАЦЕЯ - 1997"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
А01 № 648624
3. Дата проведення державної реєстрації
05.03.1997
4. Територія (область)
м. Київ
5. Статутний капітал (грн)
100000000.00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
4
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
65.12 Iншi види страхування, крiм страхування життя
10. Органи управління підприємства
Згiдно дiючої редакцiї Статуту органами управлiння та контролю Товариства є: 1. Загальнi збори акцiонерiв Товариства 2. Наглядова рада Товариства. 3. Правлiння Товариства. 4. Ревiзор Товариства.
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
Київська фiлiя ПАТ "Укрексiмбанк"
2) МФО банку
380333
3) поточний рахунок
26502014035373
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
5) МФО банку
6) поточний рахунок

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
Страхування вiд нещасних випадкiв АВ 528705 27.04.2010 Держфiнпослуг Необмежена
Опис Лiцензiя безстрокова
 
Страхвання наземного транспорту (крiм залiзничного) АВ 528706 27.04.2010 Держфiнпослуг Необмежена
Опис Лiцензiя безстрокова
 
Медичне страхування (добровiльне) АВ 528708 27.04.2010 Держфiнпослуг Необмежена
Опис Лiцензiя безстрокова
 
Страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ АВ 528708 27.04.2010 Держфiнпослуг Необмежена
Опис Лiцензiя безстрокова
 
Страхування майна АВ 528709 27.04.2010 Держфiнпослуг Необмежена
Опис Лiцензiя безстрокова
 
Страхування вiдповiдальностi перед третiми особами АВ 528710 27.04.2010 Держфiнспослуг Необмежена
Опис Лiцензiя безстрокова
 
Страхування фiнансових ризикiв АВ 528711 27.04.2010 Держфiнпослуг Необмежена
Опис Лiцензiя безстрокова
 
Страхування вантажiв та багажу (вантажобагажу) АВ 528712 27.04.2010 Держфiнпослуг Необмежена
Опис Лiцензiя безстрокова
 
Медичне страхування (обов'язкове) АВ 528713 27.04.2010 Держфiнпослуг Необмежена
Опис Лiцензiя безстрокова
 
Страхвання вiдповiдальностi власникiв собак щодо шкоди, яка може бути заподiяна третiм особам (обов'язкове) АВ 528714 27.04.2010 Держфiнспослуг Необмежена
Опис Лiцензiя безстрокова
 
Страхування цивiьної вiдповiдальностi громадян України, що мають у власностi чи iншому законному володiннi зброю, за шкоду, яка може бути заподiяна третiй особi або її майну внаслiдок володiння, зберiгання чи використання цiєї зброї (обов'язкове) АВ 528821 27.04.2010 Держфiнпослуг Необмежена
Опис Лiцензiя безстрокова
 

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада
Ревiзор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Уруський Володимир Олегович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
- - -
4) рік народження**
1985
5) освіта**
вища технiчна
6) стаж роботи (років)**
2
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПРАТ "УСК "ПАНАЦЕЯ- 1997"- Директор департаменту страхування.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
28.03.2013 5
9) Опис
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Повноваження та обов'язки визначаються договором та Положенням про Ревiзора. Виплата винагороди не передбачена договором.
Особа не дала згоди на розкриття паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Перший заступник Голови Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Шаль Свiтлана Володимирiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
- - -
4) рік народження**
1973
5) освіта**
Вища педагогiчна, фармакологiчна
6) стаж роботи (років)**
7
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПРАТ "Українська страхова компанiя "Панацея-1997" з 14.09.2007р. до 2015р. - Перший заступник Голови Правлiння.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
14.09.2007 безстроково
9) Опис
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Повноваження та обов'язки визначаються трудовим котрактом та Положенням про Правлiння. Розмiр виплаченої винагороди визначається вiдповiдно до трудового контракту. Посадова особа не дала дозволу на розкриття паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Голова Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Чернецька Лариса Вiталiївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
- -
4) рік народження**
1969
5) освіта**
Вища юридична
6) стаж роботи (років)**
8
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПРАТ "Українська страхова компанiя "Панацея-1997" з 14.09.2007р. до 2015р. - Голова Правлiння.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
14.09.2007 безстроково
9) Опис
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Повноваження та обов'язки визначаються трудовим котрактом та Положенням про Правлiння. Розмiр виплаченої винагороди визначається трудовим контрактом. Посадова особа не дала дозволу на розкриття паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Цибульник Тетяна Володимирiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
- - -
4) рік народження**
1956
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
6
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Директор ТОВ "Термiнал- брок", економiст ТОВ "АССIС"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
28.03.2013 3
9) Опис
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Повноваження та обов'язки визначаються договором та Положенням про Наглядову раду. Виплата винагороди не передбачена договором.Посадова особа не дала дозволу на розкриття поаспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Голова Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Агаджанян Самвел Лаврентiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
- - -i
4) рік народження**
1968
5) освіта**
Вища економiчна
6) стаж роботи (років)**
8
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ "Сакар" - директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
28.03.2013 3
9) Опис
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Повноваження та обов'язки визначаються оговором та Положенням про Наглядову раду. Винагорода не виплачувалася. Посадова особа не дала дозволу на розкриття паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Член Наглядової ради Цибульник Тетяна Володимирiвна - - - 272 0.272 272 0 0 0
Голова Наглядової ради Агаджанян Самвел Лаврентiйович - - - 10 0.010 10 0 0 0
Усього 282 0.282 282 0 0 0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи Код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Термiнал-Брок" 31663028 01042 Україна м. Київ Печерський м. Київ вул. Чигорiна, 59 49504 49.504 49504 0 0 0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Усього 49504 49.504 49504 0 0 0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Заповненювати необов'язково.

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 28.02.2014
Кворум зборів** 88.014
Опис Рiчнi Загальнi збори акцiонерiв скликанi за рiшенням Наглядової ради, що затвердила порядок денний:
1. Про обрання Лiчильної комiсiї.
Голосували:
“за” 88014 голосiв, що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосiв присутнiх акцiонерiв;
“проти” 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв присутнiх акцiонерiв;
“утрималися” 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв присутнiх акцiонерiв.
Вирiшили: обрати Лiчильну комiсiю у складi 2 осiб:
- Пилипенко Лiдiя Пилипiвна,
- Агаджанян Едуард Лаврентiйович,
Головою Лiчильної комiсiї обрати Пилипенко Лiдiю Пилипiвну.
2. Про обрання голови та секретаря Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
Голосували:
“за” 88014голосiв, що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосiв присутнiх акцiонерiв;
“проти” 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв присутнiх акцiонерiв;
“утрималися” 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв присутнiх акцiонерiв.
Вирiшили: обрати Секретарем зборiв Чернецьку Ларису Вiталiївну.
3. Звiт Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2013 рiк.
“за” 88014голосiв, що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосiв присутнiх акцiонерiв;
“проти” 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв присутнiх акцiонерiв;
“утрималися” 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв присутнiх акцiонерiв.
Вирiшили: затвердити звiт Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2013 р.
4. Звiт Наглядової ради Товариства за 2013 рiк.
Голосували:
“за” 88014 голосiв, що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосiв присутнiх акцiонерiв;
“проти” 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв присутнiх акцiонерiв;
“утрималися” 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв присутнiх акцiонерiв.
Вирiшили: затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 2013 рiк.
5. Звiт Ревiзора Товариства за 2013 рiк.
Голосували:
“за” 88014 голосiв, що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосiв присутнiх акцiонерiв;
“проти” 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв присутнiх акцiонерiв;
“утрималися” 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв присутнiх акцiонерiв.
Вирiшили: затвердити звiт та висновки Ревiзора Товариства за 2013 рiк.
6. Про прийняття рiшень за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради, звiту Правлiння та звiту Ревiзора Товариства.
Голосували:
“за” 88014 голосiв, що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосiв присутнiх акцiонерiв;
“проти” 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв присутнiх акцiонерiв;
“утрималися” 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв присутнiх акцiонерiв.
Вирiшили:
1.визнати роботу Товариства за пiдсумками 2013 року задовiльною;
2.затвердити запропонованi основнi напрямки дiяльностi Товариства на поточний рiк.
7. Про затвердження порядку покриття збиткiв Товариства.
Голосували:
“за” 88014 голосiв, що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосiв присутнiх акцiонерiв;
“проти” 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв присутнiх акцiонерiв;
“утрималися” 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв присутнiх акцiонерiв.
Вирiшили: збитки, що виникли за результатами дiяльностi у 2012 роцi, покрити за рахунок прибуткової поточної дiяльностi Товариства та за рахунок реалiзацiї дебiторської заборгованостi.
8. Про внесення змiн до Статуту Товариства.
Голосували:
“за” 88014 голосiв, що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосiв присутнiх акцiонерiв;
“проти” 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв присутнiх акцiонерiв;
“утрималися” 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв присутнiх акцiонерiв.
Вирiшили:
1.з метою приведення Статуту Товариства у вiдповiднiсть до вимог дiючого законодавства внести змiни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новiй редакцiї;
2.затвердити проект Статуту у новiй редакцiї;
3.уповноважити Голову Загальних зборiв акцiонерiв Агаджаняна Самвела Лаврентiйовича пiдписати Статут вiд iменi зборiв.
9. Про внесення змiн до положень Товариства.
Вирiшили:
1.з метою приведення положень Товариства у вiдповiднiсть до Статуту Товариства та дiючого законодавства внести змiни до Положення Про Загальнi збори акцiонерiв товариства, Положення про Правлiння Товариства та Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення їх у новiй редакцiї;
2.затвердити проекти зазначених положень у новiй редакцiї;
3.уповноважити Голову Загальних зборiв акцiонерiв Агаджаняна Самвела Лаврентiйовича пiдписати цi положення вiд iменi зборiв.

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 30380711
Місцезнаходження 04071 Україна м. Київ - м. Київ вул. Нижнiй Вал, 17/8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності -
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ -
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон 04427191325
Факс -
Вид діяльності депозитарнi послуги
Опис ПАТ "НДУ" веде реестр власникiв iменних цiнних паперiв Товариства.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Прибуток плюс"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 25395301
Місцезнаходження 01033 Україна м. Київ - м. Київ вул. Саксаганського, 53/80
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ 294698
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ НКЦБФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 27.01.2015
Міжміський код та телефон 0442873993
Факс 0442873993
Вид діяльності депозитарна дiяльнiсть
Опис ТОВ "Прибуток - плюс" є депозитарною установою.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи товарситво з обмеженою вiдповiдальнiстю "ПIРС"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 31341482
Місцезнаходження 61072 Україна Харківська - м. Харкiв пр. Ленiна, 56
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ 286654
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ НКЦБФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.10.2013
Міжміський код та телефон 0577591268
Факс 0577591268
Вид діяльності депозитарна дiяльнiсть
Опис ТОВ "ПIРС" є депозитарною установою.

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
27.05.2010 257/1/10 Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку UA4000070775 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 1000 100000 100000000 100
Опис Додатковий випуск акцiй протягом року не вiдбувався. Акцiонери мають право вiльно продавати свої акцiї, купувати, вступати в права спадкування, складати заповiт щодо акцiй, якi належать акцiонеру, мають право приймати участь в управлiннi емiтентом, право на дивiденди, право отримувати iнформацiю, право на частку майна емiтента у разi його лiквiдацiї. Товариство не має у статутному капiталi державної частки i частки iноземних осiб. Обмежень, пов'язаних з участю у статутному капiталi, немає. Товариство не випускало привiлейованих акцiй. Товариство у звiтному перiодi не здiйснювало викуп власних акцiй i не планує цього робити. У товариства немає частки цiнних паперiв, якi перебувають за межами України. Товариство не нараховувало та не сплачувало дивiденди у звiтному перiодi.
 

XI. Опис бізнесу

Товариство зареєстроване 05.03.1997р. Протягом строку дiяльностi компанiї реорганiзацiя не вiдбувалася.
У 2010р. найменування товариства змiнене на поточне на виконання вимог закону України "Про акцiонернi товариства."
 
Протягом звiтного року змiн в органiзацiйнiй структурi не вiдбувалося. Дочiрнiх пiдприємств та вiдокремлених пiдроздiлiв товариством не створено.
 
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв становить 4 особи. Всеi особи працюють за основним мiсцем роботи i на умовах неповного робочого часу. У порiвняннi з попереднiм робочим роком фонд оплати працi збiльшився.
 
ПРАТ "УСК "ПАНАЦЕЯ - 1997" не входить до складу будь-якого об'єднання пiдприємств.
 
Спiльної з iншими суб'єктами дiяльностi ПРАТ "УСК "ПАНАЦЕЯ- 1997" не проводить.
 
З боку третiх осiб пропозицiй щодо реорганiзацiї не надходило.
 
Статтi фiнансового звiту оцiненi вiдповiдно до таких принципiв бухгалтерського облiку:
a) Приймається, що компанiя буде продовжувати свою дiяльнiсть;
b) У попередньому роцi були застосованi тi ж методи бухгалтерського облiку;
c) Оцiнюючи такi статтi, був застосований принцип обережностi;
d) фiнансовий звiт вiдображає прибуток, отриманий на дату балансу;
e) всi прогнозованi ризики та понесенi витрати в звiтному перiодi i в попереднi роки були врахованi, навiть якщо про них стало вiдомо в перiодi з дати закiнчення звiтного року до дати складання фiнансового звiту;
f) всi суми, якi зменшують вартiсть, так само як i розмiри внеску, були порахованi i врахованi в прибутку або збитках звiтного року, незважаючи на фiнансовий результат.
g) Доходи i витрати, пов'язанi зi звiтним перiодом, враховуються, не дивлячись на дату оплати, дату виписки або отримання рахунку. Витрати спiввiднесенi з доходами, отриманими у звiтному перiодi;
h) Статтi активу i пасиву балансу оцiненi окремо;
i) Представлено всi статтi, якi суттєво впливають на оцiнку або на прийняття рiшення користувача цiєї фiнансової звiтностi, малоiстотнi статтi об'єднанi i розшифровка цих статей наведена в примiтках;
j) Операцiї, здiйснюванi в процесi господарської дiяльностi, вiдображенi по їх економiчної сутностi, а не за юридичною формою.
 
ПРАТ "УСК "ПАНАЦЕЯ - 1997" надає послуги у сферi страхування iншого, нiж страхування життя. Станом на кiнець звiтного перiоду має 11 лiцензiй на здiйснення обов'язкового та добровiльного страхування.
Основними ризиками в дiяльностi емiтента є: ризик виникнення збиткiв через банкрутство контрагента; ризик шахрайства контрагентiв; полiтична нестабiльнiсть, що впливає на невизначенiсть регуляторного середовища дiяльностi страховика; зниження темпiв економiчного розвитку. З метою мiнiмiзацiї впливу вище перерахованих ризикiв компанiя пiдтримує лiквiднiсть своїх активiв; проводить полiтику пiдтримки та розвитку спiвпрацi з давнiми корпоративними клiєнтами, збереження високого рiвня iмiджу та дiлової репутацiї через впровадження антидемпiнгових заходiв визначення вартостi страхового продукту; розробляє новi страховi програми; здiйснює iнвестицiї в людський капiтал, що безпосередньо займається страховою дiяльнiстю.
 
Протягом останнiх 5 рокiв значних придбань або вiдчуджень активiв не вiдбувалося, на майбутнє не планується значних iнвестицiй.
 
Правочини з членами Наглядової ради та Правлiння, власниками iстотної участi, афiлiйованими особами Товариством не укладалися.
 
Станом на кiнець звiтного перiоду первiсна вартiсть основних засобiв емiтента становить 3861 тис. грн, залишкова вартiсть - 2402,8 тис. грн. Використання активiв омпанiї не спричинює появу екологiчних ризикiв. Плани щодо капiтального будiвництва, розширення або удосконалення основних засобiв вiдсутнi.
 
ПРАТ "УСК "ПАНАЦЕЯ- 1997", як i будь-який суб`єкт господарської дiяльностi, залежить вiд законодавчих та економiчних обмежень. Нестабiльнiсть полiтичного середовища викликає невизначенiсть регуляторного режиму, що негативно впливає на дiяльнiсть всiх небанкiвських фiнансових установ, у тому числi i страхових компанiй. Сучаснi кризовi умови розвитку вiтчизняної економiки значно вплинули на активнiсть постiйних корпоративних клiєнтiв пiд час обрання та споживання ними страхових продуктiв, що пропонуються компанiєю. Зовнiшнi проблеми стримують темпи розвитку компанiї, проте полiтика компанiї спрямована на мiнiмiзацiю впливу цих проблем на її дiяльнiсть.
 
Згiдно Постанови Нацкомфiнпослуг №46/17-4/20ФМ про застосування штрафу за невиконання (неналежне виконання) вимог Закону України "Про запобiгання та протидiю легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансування тероризму" вiд 14 травня 2014 року накладено штраф в сумi 5100,00 гривень. Штраф сплачений повнiстю 22.05.2014р.
 
Дiяльнiсть ПРАТ "УСК "ПАНАЦЕЯ - 1997" фiнансується за рахунок отриманих страхових премiй. Протягом звiтного перiоду компанiя має достатнiй розмiр власного оборотного капiталу для фiнансування поточних потреб та значний рiвень лiквiдностi.
 
Укладених, але не виконаних договорiв ПРАТ "УСК "ПАНАЦЕЯ - 1997" не має.
 
У майбутньому ПРАТ "УСК "ПАНАЦЕЯ - 1997" планує збiльшення обсягiв страхової дiяльностi, розширення географiї надання страхових та перестрахових послуг з одночасним збереженням стiйкого фiнансовго стану.
 
Компанiя не здiйснювала витрати на дослiдження та розробки протягом звiтного року.
 
ПРАТ "УСК "ПАНАЦЕЯ - 1997" на є учасником у судових справах, сума за якими становить 10% та бiльше активiв компанiї.
 
Iнша iнформацiя, яка може бути iстотною для оцiнки iнвестором фiнансового стану та результатiв дiяльностi емiтента, вiдсутня. Наведена в звiтi iнформацiя є достатньою для оцiнки фiнансового стану та результатiв дiяльностi емiтента. Аналiтична довiдка щодо iнформацiї про результати та аналiз господарювання емiтента за останнi три роки фахiвцями емiтента не складалася.

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 3671.1 3671.1 0 0 3671.1 3671.1
машини та обладнання 81.4 95.6 0 0 81.4 95.6
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 126.2 95.1 0 0 126.2 95.1
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 3878.7 3861.8 0 0 3878.7 3861.8
Опис На кiнець звiтного року первiсна вартiсть основних засобiв становить 3861,8 тис. грн., нарахована амортизацiя на суму 1459 тис. грн, залишкова вартiсть 2402,8 тис.грн.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 110979 103639
Статутний капітал (тис. грн.) 100000 100000
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 100000 100000
Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй ДКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 р.) та П (С)БО № 2 "Баланс" затвердженого Наказом Мiнфiну України № 39 вiд 25.02.00 р. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв - Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв
Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв (110979 тис. грн.) бiльше скоригованого статутного капiталу (100 000.00 тис. грн.). Це вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3. Цивiльного кодексу України. Розмiр Статутного капiталу вiдповiдає розмiру Статутного капiталу. розрахованому на кiнець звiтного перiоду.

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 190 X X
у тому числі:  
кредит банку 08.06.2011 190.0 18.5 23.02.2015
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
Податкові зобов'язання X 135.0 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання X 7960.0 X X
Усього зобов'язань X 8285.0 X X
Опис:

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) ТОВ АФ "Гравiс"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 23470984
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 61072, м. Харкiв пр-т Ленiна, 56
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 1022 23.02.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** 137 П 000137 30.07.2013 до 24.02.2016
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 2014
Думка аудитора*** умовно-позитивна

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "Гравiс"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 23470984
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 61072, м. Харкiв, пр. Ленiна, 56
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 1022 23.02.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** 137 П 000137 30.07.2013 до 24.02.2016
Текст аудиторського висновку (звіту)
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
щодо фiнансової звiтностi
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ПАНАЦЕЯ-1997"
Звiт незалежного аудитора щодо фiнансової звiтностi ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ПАНАЦЕЯ-1997" (далi – Звiт) адресовано Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, власникам цiнних паперiв, керiвництву ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ПАНАЦЕЯ-1997" (далi – ПРАТ "УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ПАНАЦЕЯ-1997") та iншим користувачам фiнансової звiтностi.
Вступний параграф
Ми провели аудит фiнансової звiтностi ПРАТ "УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ПАНАЦЕЯ-1997", яка додається, у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг, а також вимог чинного законодавства України.
Основнi вiдомостi про емiтента:
Повне найменування ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ПАНАЦЕЯ-1997"
Код за Єдиним державним реєстром пiдприємств та органiзацiй України 24735858
Мiсцезнаходження 01042, м.Київ, Печерський район, ВУЛ. ЧИГОРIНА, будинок 59
Дата державної реєстрацiї 05.03.1997 року
Перелiк фiнансових звiтiв, якi складають повний комплект фiнансової звiтностi ПРАТ "УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ПАНАЦЕЯ-1997" (далi – фiнансова звiтнiсть):
- Баланс (Звiт про фiнансовий стан) станом на 31.12.2014;
- Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) за 2014 рiк;
- Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом) за 2014 рiк;
- Звiт про власний капiтал за 2014 рiк;
- Стислий виклад суттєвих принципiв облiкової полiтики та iншi примiтки.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання та достовiрне подання фiнансової звiтностi вiдповiдно до чинного законодавства України та Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (далi – МСФЗ) та за такий внутрiшнiй контроль, який вiн вважає необхiдним для складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.
Вiдповiдальнiсть аудитора
Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного нами аудиту.
Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки.
Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та оцiнку загального подання фiнансової звiтностi.
Ми вважаємо, що отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для висловлення умовно-позитивної думки.
Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки
Вiдображення дебiторської заборгованостi без врахування платоспроможностi окремих дебiторiв призвело до завищення величини поточних активiв та прибутку ПРАТ "УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ПАНАЦЕЯ-1997". Вiдображення у складi активiв векселiв, щодо яких iснує сумнiв у отриманнi економiчних вигод у майбутньому в результатi спливу строку платежу, призвели до завищення вартостi поточних активiв та суми прибутку ПРАТ "УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ПАНАЦЕЯ-1997". Додатково зазначаємо про неможливiсть достатньо точного вимiрювання кiлькiсного визначення фiнансового впливу окреслених питань.
Вiдображення дооцiнки об'єкта основних засобiв визнання якого припинено призвело до заниження нерозподiленого прибутку та завищення додаткового капiталу ПРАТ "УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ПАНАЦЕЯ-1997" на суму 291,7 тис. грн.
Вiдображення в Балансi у складi iнших довгострокових фiнансових iнвестицiй цiнних паперiв, якi пiдлягають вiдображенню у складi поточних фiнансових iнвестицiй, призвели до вiдповiдних викривлень на початок i кiнець звiтного перiоду на суму 110,1 тис. грн. Вiдображення в Балансi у складi векселiв одержаних, векселiв, якi пiдлягають вiдображенню у складi поточних фiнансових iнвестицiй, призвели до вiдповiдних вiдхилень на початок i кiнець звiтного перiоду на суму 32 965 тис. грн. При цьому зазначаємо, що наведенi у цьому абзацi викривлення не вплинули на загальний обсяг активiв.
Також звертаємо увагу на те, що примiтки до фiнансової звiтностi не мiстять порiвняльної iнформацiї за 2013 рiк за кiлькiсними показниками.
Умовно-позитивна думка
На нашу думку, за винятком впливу питань, описаних у параграфi "Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки", фiнансова звiтнiсть вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан ПРАТ "УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ПАНАЦЕЯ-1997" станом на 31.12.2014, фiнансовi результати i рух грошових коштiв за рiк, який закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до чинного законодавства України та МСФЗ.
Iншi питання
Не змiнюючи нашої думки, звертаємо увагу на iснування певних чинникiв, якi можуть спровокувати дестабiлiзацiю середовища та умов, у яких здiйснюється дiяльнiсть ПРАТ "УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ПАНАЦЕЯ-1997" та використовується припущення про її безперервнiсть. Такi чинники охоплюють невизначений майбутнiй вплив полiтичних та економiчних процесiв, якi вiдбуваються в Українi та можуть привести до виникнення подiй та умов, якi поставлять пiд значний сумнiв здатнiсть ПРАТ "УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ПАНАЦЕЯ-1997" безперервно продовжувати дiяльнiсть. При цьому оцiнка здатностi ПРАТ "УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ПАНАЦЕЯ-1997" безперервно продовжувати дiяльнiсть, яка здiйснена управлiнськiм персоналом, є прийнятною.
Пiдпис аудитора
Генеральний директор ТОВ "АФ "Гравiс" Черв'як С.В.
Cертифiкат аудитора серiя А № 006226, виданий згiдно з Рiшенням Аудиторської палати України № 171/3 вiд 19.01.2007 року.
Свiдоцтво про включення до реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки фiнансових установ, № 0131, строк дiї – з 27.03.2014 по 24.02.2016.
Дата аудиторського звiту 23 квiтня 2015 року
Адреса аудитора
Україна, 61072, м. Харкiв, пр. Ленiна, 56
Тел.: (050) 329-09-90
E-mail: [email protected]

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2014 1 0
2 2013 1 1
3 2012 1 0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X
Акціонери X
Депозитарна установа X
Інше (запишіть): Вiдповiдно до Положення про Загальнi збори акцiонерiв ПРАТ "УСК "ПАНАЦЕЯ - 1997" реєстрацiя акцiонерiв у випадку скликання зборiв за рiшенням Наглядової ради проводить Реєстрацiйна комiсiя. Ні

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (запишіть): Вiдповiдно до Статуту ПРАТ "УСК "ПАНАЦЕЯ-1997" голосування на Загальних зборах проводиться за допомогою карток для голосування. Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

Так Ні
Реорганізація X
Додатковий випуск акцій X
Унесення змін до статуту X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X
Інше (запишіть): Позачергових зборiв не було протягом року. Так

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)
Кількість членів наглядової ради 2
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 0
Кількість представників держави 0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 1
Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій 1
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 0

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 2

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Так Ні
Стратегічного планування X
Аудиторський X
З питань призначень і винагород X
Інвестиційний X
Інші (запишіть) Комiтети у сколадi Наглядової ради не створювалися.
Інші (запишіть)

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть) Вiдповiдно до Положення про Наглядову раду ПРАТ "УСК "Панацея - 1997" та укладеного оговору виплата винагороди членам ради не здiйснюється.

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть): X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X
Інше (запишіть) Наглядова рада у повному складi обиралася шляхом кумулятивного глосування.

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, введено посаду ревізора

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:


кількість членів ревізійної комісії 1 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні Так Так Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Ні Ні Ні
Затвердження зовнішнього аудитора Ні Так Ні Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Так Ні Ні Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Так

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X
Положення про акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть): Додатково прийнятий Кодекс корпоративного управлiння.

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Так Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Так Так Так Так Так
Інформація про склад органів управління товариства Так Так Так Так Так
Статут та внутрішні документи Так Ні Так Так Так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Ні Ні Так Так Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Так Ні Так Так Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

Так Ні
Не проводились взагалі X
Менше ніж раз на рік X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Інше (запишіть) Таке рiшення вiдповiдно до Статуту приймає Наглядова рада.

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

З якої причини було змінено аудитора?

Так Ні
Не задовольняв професійний рівень X
Не задовольняли умови договору з аудитором X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X
Інше (запишіть) Не змiнюювало.

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

Так Ні
Ревізійна комісія (ревізор) X
Наглядова рада X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X
Стороння компанія або сторонній консультант X
Перевірки не проводились X
Інше (запишіть) Перевiрки можуть здiйснювати Ревiзор, незалежний аудитор, внутрiшнiй аудитор.

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X
Інше (запишіть) Ревiзор проводив перевiрку за власної iнiцiативи, у вiдповiдностi iз Статутутом Товариства.

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

Так Ні
Випуск акцій X
Випуск депозитарних розписок X
Випуск облігацій X
Кредити банків X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів X
Інше (запишіть): -

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Так

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: 26.01.2010 ; яким органом управління прийнятий: Загальними зборами акцiонерiв Товариства.

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Так; укажіть яким чином його оприлюднено: Розмiщено на власному сайтi компанiї.
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року
Принципи, закрiпленi у Кодексi корпоративного управлiння, дотримуються.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2015 | 01 | 01
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ПАНАЦЕЯ - 1997" за ЄДРПОУ 24735858
Територія за КОАТУУ 8038200000
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності за КВЕД 65.12
Середня кількість працівників 4
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса 01042, м Київ, вул. Чигорiна, 59
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2014 р.


Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 63.5 63.5 0
первісна вартість 1001 134.1 134.1 0
накопичена амортизація 1002 70.6 70.6 0
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 0
Основні засоби: 1010 2586.5 2402.8 0
первісна вартість 1011 3878.7 3861.8 0
знос 1012 1292.2 1459 0
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0
первісна вартість 1016 0 0 0
знос 1017 0 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0
первісна вартість 1021 0 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

0

0

0
інші фінансові інвестиції 1035 1333.6 1952.1 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 61556.3 61556.3 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0
Гудвіл 1050 0 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0
Інші необоротні активи 1090 9.7 8.9 0
Усього за розділом I 1095 65549.6 65983.6 0
II. Оборотні активи
Запаси 1100 0 0 0
Виробничі запаси 1101 0 0 0
Незавершене виробництво 1102 0 0 0
Готова продукція 1103 0 0 0
Товари 1104 0 0 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 32964.5 32964.5 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 107.6 0.0 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

0

0

0
з бюджетом 1135 27 26.3 0
у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 0
з нарахованих доходів 1140 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 87921.7 12840.9 0
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 573.1 1014.4 0
Готівка 1166 71 70 0
Рахунки в банках 1167 502.1 1014.4 0
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 248.4 1029.9 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0
резервах незароблених премій 1183 248.4 1029.9 0
інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 0 0 0
Усього за розділом II 1195 121842.3 47876.0 0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0 0
Баланс 1300 187391.9 113859.6 0

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 100000 100000 0
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0
Капітал у дооцінках 1405 0 0 0
Додатковий капітал 1410 2439.1 2439.1 0
Емісійний дохід 1411 0 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0
Резервний капітал 1415 843.5 843.5 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -214.5 -620.8 0
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Інші резерви 1435 0 0 0
Усього за розділом I 1495 103068.1 102661.8 0
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 0
Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 1762.5 2912.8 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 53.2 141.6 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 1709.3 2771.2 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II 1595 1762.5 2912.8 0
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 190 190 0
Векселі видані 1605 0 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 0 0 0
за товари, роботи, послуги 1615 27.9 7712.9 0
за розрахунками з бюджетом 1620 73.6 135.2 0
за у тому числі з податку на прибуток 1621 73.6 133.2 0
за розрахунками зі страхування 1625 0 0 0
за розрахунками з оплати праці 1630 0 0.6 0
за одержаними авансами 1635 0 0 0
за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0
за страховою діяльністю 1650 224.4 133.9 0
Поточні забезпечення 1660 1.0 2.3 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 82044.4 110.1 0
Усього за розділом IІІ 1695 82561.3 8285.0 0
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0
Баланс 1900 187391.9 113859.6 0

Примітки
Керівник Чернецька Лариса Вiталiївна
Головний бухгалтер Чернецька Лариса Вiталiївна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2015 | 01 | 01
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ПАНАЦЕЯ - 1997" за ЄДРПОУ 24735858
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2014 р.


I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 0 525.1
Чисті зароблені страхові премії 2010 1416.8 525.1
Премії підписані, валова сума 2011 3038.8 1922.3
Премії, передані у перестрахування 2012 1341.6 355.5
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 1061.9 1047.1
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 784.5 5.4
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 0 ) ( 0 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 15.9 ) ( 0 )
Валовий:
 прибуток

2090

1400.9

525.1
 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 209.8 311.2
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( 5834.3 ) ( 769.6 )
Витрати на збут 2150 ( 1202.0 ) ( 616.9 )
Інші операційні витрати 2180 ( 476.6 ) ( 7.6 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 128.2 ) ( 476.6 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток

2190

-5553.8

0
 збиток 2195 ( 0 ) ( 1026.8 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 4.5
Інші фінансові доходи 2220 5284.5 33.7
Інші доходи 2240 0 0
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 5.8 ) ( 37.9 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 0 ) ( 0 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290

-275.1

0
 збиток 2295 ( 0 ) ( 1026.5 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 131.2 72.5
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350

-406.3

0
 збиток 2355 ( 0 ) ( 1099 )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -406.3 1099

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати 2500 2.1 4.6
Витрати на оплату праці 2505 112.6 99.0
Відрахування на соціальні заходи 2510 36.8 32.6
Амортизація 2515 20.7 185.6
Інші операційні витрати 2520 7008.2 1541.3
Разом 2550 7180.4 1863.1

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій 2600 0 0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0 0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0 0
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки
Керівник Чернецька Лариса Вiталiївна
Головний бухгалтер Чернецька Лариса Вiталiївна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2015 | 01 | 01
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ПАНАЦЕЯ - 1997" за ЄДРПОУ 24735858
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2014 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

0

0
Повернення податків і зборів 3005 0 0
у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0
Цільового фінансування 3010 0 0
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 0
Надходження від повернення авансів 3020 0 0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 1 0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0
Надходження від операційної оренди 3040 0 0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 3055 1909
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 6 0
Інші надходження 3095 148 13
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 1708 )

( 998 )
Праці 3105 ( 91 ) ( 114 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 42 ) ( 39 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 16 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 72 ) ( 11 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 0 ) ( 27 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 23 ) ( 14 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 1433 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 25 ) ( 511 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -200 208
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 622 60008
необоротних активів 3205 0 0
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 5285 34
дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 6 0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 0 0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( 5269 ) ( 60000 )
необоротних активів 3260 ( 0 ) ( 0 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 644 42
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 0
Отримання позик 3305 0 110
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 0 0
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 88 0
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 6 ) ( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -93 110
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 350 360
Залишок коштів на початок року 3405 573 212
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 91 2
Залишок коштів на кінець року 3415 1014 573

Примітки При складаннi звiту про рух грошових коштiв використовувався прямий метод.
Керівник Чернецька Л.В.
Головний бухгалтер Чернецька Л.В.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2015 | 01 | 01
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ПАНАЦЕЯ - 1997" за ЄДРПОУ 24735858
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2014 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
надходження видаток надходження видаток
1 2 3 4 5 6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 3500 0 0 0 0
Коригування на:
амортизацію необоротних активів
3505 0 X 0 X
збільшення (зменшення) забезпечень 3510 0 0 0 0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 3515 0 0 0 0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій 3520 0 0 0 0
Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521 0 0 0 0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання 3522 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття 3523 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій 3524 0 0 0 0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів 3526 0 0 0 0
Фінансові витрати 3540 X 0 X 0
Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів 3552 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги 3553 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості 3554 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів 3556 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів 3557 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань 3560 0 0 0 0
Грошові кошти від операційної діяльності 3570 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги 3561 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом 3562 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування 3563 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці 3564 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів 3566 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань 3567 0 0 0 0
Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0
Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 0 0 0 0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 X 0 X
необоротних активів 3205 0 X 0 X
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 X 0 X
дивідендів 3220 0 X 0 X
Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X
Надходження від погашення позик 3230 0 X 0 X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 X 0 X
Інші надходження 3250 0 X 0 X
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 X 0 X ( 0 )
необоротних активів 3260 X 0 X 0
Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0
Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 X 0 X 0
Інші платежі 3290 X 0 X 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0 0 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 X 0 X
Отримання позик 3305 0 X 0 X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 X 0 X
Інші надходження 3340 0 X 0 X
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 X 0 X 0
Погашення позик 3350 X 0 X 0
Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0
Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 X 0 X 0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 X 0 X 0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 X 0 X 0
Інші платежі 3390 X 0 X 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 0 0 0 0
Залишок коштів на початок року 3405 0 X 0 X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0

Примітки
Керівник
Головний бухгалтер

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2015 | 01 | 01
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ПАНАЦЕЯ - 1997" за ЄДРПОУ 24735858
(найменування)

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2014 р.


Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 100000 0 2439.1 843.5 -214.5 0 0 103068.1
Коригування:
Зміна облікової політики
4005 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 4095 100000 0 2439.1 843.5 -214.5 0 0 103068.1
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 -406.3 0 0 -406.3
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0
Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 0 0 0 0 0 0 0 0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін у капіталі 4295 0 0 0 0 -406.3 0 0 -406.3
Залишок на кінець року 4300 100000 0 2439.1 843.5 -620.8 0 0 102661.8

Примітки
Керівник Чернецька Л.В.
Головний бухгалтер Чернецька Л.В.

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Текст приміток

Примiтки до фiнансової звiтностi
за рiк, що закiнчився 31 грудня 2014 року
1. Загальна iнформацiя про компанiю
Приватне акцiонерне товариство «Українська страхова компанiя «Панацея-1997» (надалi – Товариство, Компанiя) зареєстрована 05.03.1997 року вiдповiдно до чинного законодавства України.
Код ЄДРПОУ: 24735858.
Юридична адреса Товариства: вул. Чигорiна, будинок 59, м. Київ, 01042.
Предметом дiяльностi Товариства є проведення страхування, перестрахування i здiйснення фiнансової дiяльностi, пов`язаної з формуванням, розмiщенням страхових резервiв та їх управлiнням. Страхова компанiя здiйснює свою дiяльнiсть вiдповiдно до отриманих лiцензiй Державної комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових послуг України, КВЕД 65.12. Основна мета Товариства – одержання прибутку.
Середньооблiкова кiлькiсть працiвникiв Товариства складає п’ять чоловiк.
Станом на 31.12.2014 року компанiя не має фiлiй.
Основнi аспекти облiкової полiтики, якi застосовувались у процесi пiдготовки цiєї фiнансової звiтностi, наведено нижче.
2. Основа пiдготовки фiнансової звiтностi
На виконання вимог ст. 121 Закону України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi», фiнансова звiтнiсть Товариства станом на 31.12.2014 р., була пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ), якi опублiкованi на офiцiйному сайтi Мiнiстерства фiнансiв України.
Номер стандарту Назва стандарту
МСФЗ 1 Перше застосування Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi
МСФЗ 2 Платiж на основi акцiй
МСФЗ 3 Об`єднання бiзнесу
МСФЗ 4 Договори страхування
МСФЗ 5 Непоточнi активи, утримуванi для продажу, та припинена дiяльнiсть
МСФЗ 7 Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї
МСФЗ 8 Операцiйнi сегменти
МСБО 1 Подання фiнансових звiтiв
МСБО 2 Запаси
МСБО 7 Звiт про рух грошових коштiв
МСБО 8 Облiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та помилки
МСБО 10 Подiї пiсля дати балансу
МСБО 12 Податки на прибуток
МСБО 16 Основнi засоби
МСБО 17 Оренда
МСБО 18 Дохiд
МСБО 19 Виплати працiвникам
МСБО 21 Вплив змiн валютних курсiв
МСБО 23 Витрати на позики
МСБО 24 Розкриття iнформацiї щодо пов'язаних сторiн
МСБО 32 Фiнансовi iнструменти: надання iнформацiї
МСБО 33 Прибуток на акцiю
МСБО 34 Промiжна фiнансова звiтнiсть
МСБО 36 Зменшення корисностi активiв
МСБО 37 Забезпечення, непередбаченi зобов’язання та непередбаченi активи
МСБО 38 Нематерiальнi активи
МСБО 39 Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка
МСБО 40 Iнвестицiйна нерухомiсть
Правила пiдготовки фiнансових звiтiв згiдно з МСФЗ вимагають використання певних важливих облiкових оцiнок i припущень, а також висловлення думки i висновкiв керiвництва Товариства в ходi застосування облiкових полiтик Товариства. Умови пiдготовки фiнансових звiтiв також вимагають використання припущень, якi впливають на повiдомленi у звiтностi суми активiв та пасивiв (зобов’язань) i розкриття умовних (право на використання яких витiкає з виконання операцiй на дату фiнансового звiту) активiв та пасивiв станом на дату пiдготування фiнансових звiтiв, а також повiдомленi суми надходжень i витрат протягом звiтного перiоду. Хоча й такi оцiнки i припущення основанi на найкращих вiдомостях i знаннях керiвництва у вiдношеннi поточних подiй i дiй, фактичнi результати можуть зрештою суттєво вiдрiзнятись вiд подiбних оцiнок та припущень.
Облiкова полiтика складена для розкриття принципiв, основ, домовленостей, правил та методик, яких дотримується Товариство, при складаннi та поданнi фiнансових звiтiв. Облiкова полiтика Товариства може бути змiнена тiльки якщо: це вимагається стандартом або тлумаченням; або з метою пiдвищення iнформативностi звiтностi. Облiкова полiтика застосовується з урахуванням принципу послiдовностi, що передбачає постiйне (iз року в рiк) застосування прийнятої стабiльної облiкової полiтики. Помилки попереднього перiоду виправляються шляхом ретроспективного перерахунку через рахунок «Нерозподiленi прибутки(збитки)».
Фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена у тисячах гривень - нацiональнiй валютi України.
3. Суттєвi положення облiкової полiтики
Доходи
Доходи вiд страхової дiяльностi та вiд перестрахування облiковуються у вiдповiдностi до МСФО 4 «Страховi контракти».
До складу доходу вiд реалiзацiї страхових послуг включаються:
- заробленi страховi премiї, в частинi сум страхових платежiв, що вiдповiдають страховим ризикам, що минули цiлком або частково на звiтну дату;
- комiсiйна винагорода за договорами, переданими в перестрахування;
- комiсiйна винагорода за надання послуг для iнших страховикiв (посередницька дiяльнiсть щодо укладання договорiв страхування iнших страховикiв, послуги щодо врегулювання страхових подiй за договорами страхування iнших страховикiв);
- частки страхових сум i страхових вiдшкодувань, сплаченi перестраховиками;
- суми, належнi до отримання за правом вимоги до особи, вiдповiдальної за заподiяний збиток;
- повернутi суми з централiзованих страхових резервних фондiв;
- результат змiни резервiв, iнших, нiж РНЗП.
Облiк доходiв (страховi платежi, зароблена премiя) ведеться окремо за прямими укладеними договорами страхування та за прийнятими в перестрахування. Аналiтичний облiк страхових платежiв здiйснювати за правилами страхування Компанiї.
Порядок вiдображення в облiку доходiв звiтного перiоду за укладеними договорами страхування залежить вiд визначених договором страхування умов, набрання чинностi та сплати страхувальником страхових платежiв, враховуючи особливостi ст.18 Закону України «Про страхування». Доходи за укладеними договорами нараховуються у вiдповiдностi до умов договору:
А. метод нарахування «З дати»
Проводиться нарахування договорiв добровiльного та обов’язкового страхування вiд нещасних випадкiв з дати початку дiї полiсу.
Б. метод нарахування «З дати оплати»
Проводиться нарахування по договорам, умовами яких визначено, що договiр набуває чинностi з моменту сплати страхової премiї та в договорi не визначенi перiоди вiдповiдно до календарного плану. Таким методом нараховуються договори добровiльного страхування майна, добровiльного медичного страхування, добровiльного страхування перед третiми особами, добровiльного страхування вiдповiдальностi.
В. метод нарахування «По банкiвським випискам»
Проводиться нарахування за договорами добровiльного страхування наземного транспорту та майна - умовами яких визначено, що нарахування страхової премiї та строк дiї договорiв прив’язанi до визначених календарним планом перiодiв.
У випадку, коли страховик отримує попередньо сплаченi страховi платежi, вони облiковуються як кредиторська заборгованiсть за розрахунками з отриманих авансiв та потрапляють для визначення доходу у перiодi вступу в дiю договору страхування. У разi дострокового припинення дiї договору страхування за вимогою страхувальника, страховик повертає йому сплаченi страховi платежi за перiод, що залишився до закiнчення дiї договору страхування, з вiдрахуванням нормативних витрат на ведення справи та фактичних виплат страхового вiдшкодування, що були здiйсненi за договором страхування. Якщо вимога страхувальника обумовлена порушенням страховиком умов договору страхування, останнiй повертає страхувальнику сплаченi ним страховi платежi повнiстю.
У разi дострокового припинення дiї договору страхування за вимогою страховика страхувальнику повертаються повнiстю сплаченi ним страховi платежi. Якщо вимога страховика зумовлена невиконанням страхувальником умов договору страхування, страховик повертає страхувальнику сплаченi страховi платежi за перiод, що залишився до закiнчення дiї договору страхування з вирахуванням нормативних витрат на ведення справи та фактичних виплат страхового вiдшкодування, що були здiйсненi за договором страхування.
Тарифи, зазначенi в договорi страхування в цiлях бухгалтерського облiку вважаються справедливими. Всi страховi продукти Компанiї, якi перелiченi в Законi України «Про страхування» та на якi Компанiя має лiцензiю, вважаються ризиковими договорами страхування.
Iншi доходи Компанiї облiковуються у вiдповiдностi до МСФО 18 «Дохiд».
Iншi доходи визнаються за справедливою вартiстю за датою складення акта або iншого документа, оформленого вiдповiдно до вимог чинного законодавства, який пiдтверджує виконання робiт або надання послуг. Для облiку iнших доходiв, фiнансових доходiв та надзвичайних доходiв застосовується рахунки класу 7.
Переоцiнка iноземної валюти
Функцiональною валютою Компанiї є валюта основного економiчного середовища, в якому вона функцiонує. Функцiональною валютою та валютою представлення звiтностi компанiїє нацiональна валюта України – гривня (надалi – «гривня» або «UAH»).
Бухгалтерський облiк операцiй в iноземнiй валютi Компанiя здiйснює у подвiйнiй оцiнцi, а саме в номiнальнiй сумi iноземної валюти, щодо якої установлюється офiцiйний курс гривнi, та в сумi вiдповiдного гривневого еквiвалента.
Операцiї в iноземнiй валютi пiд час первiсного визнання вiдображаються у валютi звiтностi шляхом перерахунку суми в iноземнiй валютi iз застосуванням офiцiйного курсу гривнi до iноземних валют на дату здiйснення операцiї (дата визнання активiв, зобов'язань, власного капiталу, доходiв i витрат).
Монетарнi активи та зобов’язання перераховуються у функцiональну валюту за офiцiйним курсом, встановленим НБУ станом на кiнець вiдповiдного звiтного року. Прибутки та збитки, якi виникають у результатi врегулювання зобов’язань за угодами та внаслiдок перерахунку вартостi монетарних активiв та зобов’язань у функцiональну валюту за офiцiйними курсами НБУ станом на кiнець року, визнаються за статтею «Результат вiд переоцiнки iноземної валюти» у складi прибуткiв або збиткiв за рiк. Перерахунок за офiцiйним курсом станом на кiнець року не застосовується до немонетарних статей, якi оцiнюються за початковою вартiстю. Немонетарнi статтi, оцiнюванi за справедливою вартiстю в iноземнiй валютi, включаючи iнвестицiї у власний капiтал, перераховуються з використанням обмiнних курсiв на дату визначення справедливої вартостi. Наслiдки змiни обмiнних курсiв для немонетарних статей, оцiнюваних за справедливою вартiстю в iноземнiй валютi, облiковуються як частина прибутку чи збитку вiд змiни справедливої вартостi.
Доходи i витрати в iноземнiй валютi вiдображаються у Звiтi про фiнансовi результати за курсом НБУ на дату їх нарахування.
Операцiї та баланси
Операцiї в iноземних валютах перераховуються в операцiйну валюту за курсами обмiну валют, якi є домiнуючими на дати вчинення операцiй. Прибутки та збитки в iноземних валютах, що виникли внаслiдок виконання таких операцiй, а також в результатi перерахунку вартостi грошових активiв та пасивiв, номiнованих в iноземних валютах, за курсами обмiну валют, що склалися наприкiнцi року (промiжного перiоду), вiдображаються як прибутки чи збитки.
Оподаткування
Податок на прибуток вiдображаються у фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до законодавства, прийнятого або фактично прийнятого до кiнця звiтного перiоду. Витрати або доходи з податку на прибуток включають поточний та вiдстрочений податок та визнаються у складi прибуткiв або збиткiв за рiк, за винятком випадкiв, коли вони визнаються у складi iншого сукупного доходу або безпосередньо у складi власного капiталу, оскiльки вони пов’язанi з угодами, якi також визнаються, у тому самому чи iншому перiодi, у складi iншого сукупного доходу або безпосередньо у складi власного капiталу.
Поточний податок на прибуток є сумою, яка має бути сплачена податковим органам або стягнена з податкових органiв стосовно оподатковуваних прибуткiв або збиткiв за поточний та попереднiй перiоди. Оподатковуванi прибутки або збитки ґрунтуються на оцiнках, якщо фiнансова звiтнiсть була затверджена до подання вiдповiдних податкових декларацiй. Податки, якi не є податками на прибуток, облiковуються у складi адмiнiстративних та iнших операцiйних витрат.
Вiдстрочений податок на прибуток обчислюється з використанням методу балансових зобов’язань для перенесених податкових збиткiв та тимчасових рiзниць, що виникають мiж податковими базами активiв та зобов’язань та їх балансовою вартiстю для цiлей фiнансової звiтностi. Залишки вiдстрочених податкових активiв та зобов’язань оцiнюються за податковими ставками, затвердженими або фактично затвердженими наприкiнцi звiтного перiоду, якi повиннi застосуватися до перiоду, коли будуть перекласифiкованi тимчасовi рiзницi або коли будуть використанi перенесенi податковi збитки. Вiдстрочений податковий актив для тимчасових рiзниць, що пiдлягають вирахуванню, та перенесених податкових збиткiв облiковується лише у разi, якщо є вiрогiднiсть того, що буде доступним майбутнiй оподатковуваний прибуток, за яким можуть бути реалiзованi вирахування.
Ставка податку на прибуток в 2014 роцi становила 18%.
В Податковому Кодексi України в частинi визначення податку на прибуток, передбаченi змiни в ставках оподаткування прибутку, зокрема:
• на перiод з 01 сiчня 2014 року -по 31 грудня 2014 року – 18%.
Основнi засоби
Облiк основних засобiв ведеться у вiдповiдностi до МСФЗ 16 «Основнi засоби».
Основним засобом визнається актив, якщо очiкуваний термiн його корисного використання (експлуатацiї) бiльше року та якщо його утримують для надання послуг, для здавання в оренду або для адмiнiстративних цiлей. Вартiсне обмеження не застосовується.
Строки корисного використання основних видiв основних засобiв встановленi наступнi:
Види об'єктiв Строк корисного використання (рокiв)
Будинки та споруди 20
Обладнання охорони та сигналiзацiї 5
Комп'ютери та обладнання до них, принтери, банкомати, телефони 12
Копiювальнi машини 12
Кондицiонери, холодильне обладнання, аудiо та вiдеотехнiка 4
Касове обладнання 4
Автотранспорт 5
Меблi, сейфи 4
Вивiски 5
Iншi 4
Об'єкт основних засобiв, який вiдповiдає критерiям визнання активу, зараховується на баланс пiдприємства за собiвартiстю. До собiвартостi включається цiна придбання та iншi витрати, якi безпосередньо пов'язанi з доставкою активу до мiсця розташування та приведення його до стану готовностi для експлуатацiї у спосiб, визначений управлiнським персоналом.
Наступна оцiнка основних засобiв здiйснюється по iсторичнiй вартостi у вiдповiдностi до моделi собiвартостi МСФЗ 16 «Основнi засоби».
Амортизацiю активу починають з моменту, коли вiн стає придатним для використання.
Амортизацiю окремого об'єкта основних засобiв для бухгалтерського облiку розраховується iз застосуванням прямолiнiйного методу, за яким рiчна сума амортизацiї визначається дiленням вартостi, яка амортизується, за мiнусом лiквiдацiйної вартостi, на очiкуваний перiод корисного використання об'єкта основних засобiв.
Нарахування амортизацiї припиняється на одну з двох дат, яка вiдбувається ранiше: на дату, з якої актив класифiкують як утримуваний для продажу або на дату, з якої припиняють визнання активу. Датою припинення визнання активу вважається дата акту лiквiдацiї основних засобiв. Датою класифiкацiї активу для продажу вважається дата розпорядження керiвництва про продаж об’єкту основних засобiв.
Нематерiальнi активи
Визнання, оцiнка i облiк нематерiальних активiв здiйснюється у вiдповiдностi до МСФЗ 38 «Нематерiальнi активи».
На балансi облiковуються iдентифiкованi нематерiальнi активи, а саме якi можуть бути вiдокремленi (якi можливо продати, передати, лiцензувати, здати в оренду або обмiняти iндивiдуально або разом з пов'язаним з ним контрактом), або якi виникли внаслiдок договiрних або iнших юридичних прав. Нематерiальними активами визнаються контрольованi активи, вiд яких використання мають надходити економiчнi вигоди та якi можливо достовiрно оцiнити.
По нематерiальних активах, якi не вiдповiдають критерiям визнання, витрати визнаються у витратах поточного перiоду.
Нематерiальний актив первiсно оцiнюється за собiвартiстю. Пiсля первiсного визнання нематерiальний актив вiдображається у вiдповiдностi до моделi собiвартостi, тобто вiдображається за собiвартiстю за вирахуванням амортизацiї та збиткiв вiд зменшення корисностi. Одиницею облiку є окремий об'єкт нематерiальних актив.
Компанiєю встановленi наступнi строки корисного використання нематерiальних активiв:
Найменування групи Строк корисного використання (рокiв)
Права на об’єкти промислової власностi 5
Iншi нематерiальнi активи 10
Авторськi та сумiжнi з ними права 5
Лiцензiї на впровадження страхової дiяльностi Безстроковi
Амортизацiя окремого об'єкта нематерiальних активiв розраховується iз застосуванням прямолiнiйного методу.
Нематерiальнi активи безстроковi (наприклад, лiцензiї) вважаються неамортизованими активам та по таким об'єктам нарахування зносу не проводиться.
Зменшення корисностi активiв
У вiдповiдностi до МСФЗ 36 «Зменшення корисностi активiв» проводиться нарахування резерву збиткiв вiд зменшення корисностi активiв. По основним засобам та нематерiальним активам один раз на рiк станом на 01 грудня кожного року проводиться тест на зменшення корисностi активiв. По активах, що мають ознаки зменшення корисностi, розраховується сума очiкуваного вiдшкодування такого активу. В разi перевищення балансової вартостi активу над сумою очiкуваного вiдшкодування – нараховується резерв зменшення корисностi активiв. Сума резерву списується на поточнi витрати, зменшуючи вартiсть активу.
Облiк запасiв
Запаси товарно-матерiальних цiнностей Товариства визнаються, оцiнюються i облiковуються згiдно з МСФЗ 2 «Запаси». Одиницею запасiв є кожне найменування цiнностей, яке оприбутковується за цiною придбання.
Оцiнка запасiв при їх вибуттi здiйснюється за методом iдентифiкованої собiвартостi вiдповiдної одиницi запасiв.
Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї
Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї Компанiї визнаються, оцiнюються i облiковуються згiдно з МСФЗ 28 «Iнвестицiї в асоцiйованi пiдприємства». Облiк фiнансових iнвестицiй ведеться на рахунку 14 «Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї».
Якщо є фактори того, в дочiрньому пiдприємствi недостатньо функцiй контролю, консолiдована звiтнiсть не складається та iнвестицiї облiковуються по методу участi в капiталi. Згiдно з методом участi в капiталi, iнвестицiя в асоцiйоване пiдприємство первiсно визнається за собiвартiстю. Пiсля отримання звiтностi вiд асоцiйованої компанiї, станом на 31 грудня кожного року балансова вартiсть iнвестицiї збiльшується або зменшується для визнання частки iнвестора у прибутку або збитку об'єкта iнвестування .
Фiнансовi iнструменти (фiнансовi активи)
Фiнансовi iнструменти Товариством визнаються, оцiнюються i облiковуються згiдно з МСФЗ 32 «Фiнансовi iнструменти: подання», 39 «Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка», МСФО 7 «Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї».
Компанiя класифiкує свої фiнансовi активи з метою облiку за такими категорiями:
1. Фiнансовi активи, що облiковуються за справедливою вартiстю через фiнансовий результат (придбанi або створенi в основному з метою продажу або перепродажу в близькому майбутньому; є частиною портфеля iдентифiкованих фiнансових iнструментiв, якими управляють разом та щодо яких iснують свiдчення останньої фактичної схеми отримання короткострокового прибутку);
2. Фiнансовi активи, що утримуються до погашення (якщо компанiя має намiр утримувати їх до погашення);
3. Позики та дебiторська заборгованiсть;
4. Фiнансовi iнструменти наявнi для продажу (всi, що не ввiйшли в iншi групи).
Вiднесення фiнансових iнвестицiй до певної категорiї вiдбувається в момент здiйснення iнвестицiї та пiд час регулярного перегляду вiдповiдностi iнвестицiй поставленим цiлям. Iнформацiю про оцiнку фiнансових iнвестицiй та вiдношення до певної категорiї на дату балансу для вiдображення у бухгалтерському облiку готує i подає у бухгалтерiю фiнансове управлiння.
Дольовi цiннi папери (акцiї), утримуванi для продажу, вiдносяться до першої категорiї фiнансових активiв. Первiсно оцiнюються та вiдображаються у бухгалтерському облiку за собiвартiстю. Подальше визнання на дату балансу здiйснюється за справедливою вартiстю. Перехiд в iншi категорiї не допускається. Прибуток або збиток вiд переоцiнки при визначеннi справедливої вартостi вiдображається у формi «Звiт про сукупнi прибутки та збитки за звiтний перiод». Сума збiльшення або зменшення балансової вартостi фiнансових iнвестицiй на дату балансу вiдображається у складi iнших доходiв або iнших витрат.
Цiннi папери до погашення (облiгацiї, векселi) вiдносяться до другої категорiї фiнансових активiв та облiковуються за амортизованою вартiстю з застосуванням ефективної ставки вiдсотка. Амортизацiя вiдображається в формi «Звiт про сукупнi прибутки та збитки за звiтний перiод».
Дебiторська заборгованiсть
Дебiторська заборгованiсть вiдноситься до третьої категорiї фiнансових активiв. Сумнiвна заборгованiсть не вважається фiнансовим активом.
Дебiторська заборгованiсть вiд страхувальникiв
При зарахуваннi на баланс дебiторська заборгованiсть по страхуванню оцiнюється за первiсною вартiстю. Подальше визнання - в балансi дебiторська заборгованiсть визнається за мiнусом резерву з сумнiвних боргiв дебiторської заборгованостi. Нарахування резерву сумнiвних боргiв проводиться раз на рiк станом на 31 грудня. Резерв розраховується множенням суми дебiторської заборгованостi станом на 31 грудня на коефiцiєнт сумнiвностi. Коефiцiєнт сумнiвностi визначається вiдношенням середньої питомої ваги списаної впродовж перiоду дебiторської заборгованостi до суми дебiторської заборгованостi на початок вiдповiдного перiоду за попереднi 3 - 5 рокiв.
Безнадiйною заборгованiстю вважається заборгованiсть за договорами, по якiм минув строк позивної давностi, або по термiн дiї яких закiнчився. Безнадiйна заборгованiсть списується з балансу на витрати поточного перiоду.
Якщо умовами договору передбачено страхування не за календарними планами, а в розстрочку – то враховуючи порiг суттєвостi, дебiторська заборгованiсть за такими договорами не дисконтується.
В фiнансовiй звiтностi до складу дебiторської заборгованостi по страхуванню вiдноситься дебiторська заборгованiсть по перестрахуванню та по комiсiйнiй винагородi.
Дебiторська заборгованiсть спiвробiтникiв за позиками.
При зарахуваннi на баланс дебiторська заборгованiсть по позикам спiвробiтникам оцiнюється та визнається за первiсною вартiстю. Дисконтування заборгованостi працiвникiв по позикам не проводиться.
Дебiторська заборгованiсть та товари, роботи та послуги та iнша
При зарахуваннi на баланс дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги оцiнюється за первiсною вартiстю. В балансi дебiторська заборгованiсть за роботи, товари та послуги визнається з урахуванням резерву сумнiвних боргiв . Нарахування резерву сумнiвних боргiв по дебiторськiй заборгованостi iншiй проводиться методом абсолютної суми сумнiвної заборгованостi на пiдставi аналiзу платоспроможностi окремих дебiторiв.
Дебiторська заборгованiсть iнша класифiкується як: дебiторська заборгованiсть з бюджетом, за виданими авансами, з нарахованих доходiв на iнша дебiторська заборгованiсть.
Грошовi кошти та їх еквiваленти
Грошовi кошти у балансi включають грошовi кошти в банках та у касi.
Аквiзицiйнi витрати вiдстроченi
Аквiзицiйнi витрати - це нарахована винагорода страховим посередникам (брокерам, страховим агентам) за роботу, пов’язану з пiдготовкою та укладанням договорiв страхування, включаючи консультування та iнформацiйнi послуги.
Вiдстроченi аквiзицiйнi витрати - обсяг аквiзицiйних витрат, що мали мiсце протягом поточного або попереднiх звiтних перiодiв, але належать до доходiв наступних звiтних перiодiв (заробленої премiї).
Встановлений порядок вiднесення аквiзицiйних витрат до складу вiдстрочених у вiдповiдностi до розрахунку незаробленої страхової премiї на будь-яку звiтну дату в такому порядку (розрахунковий перiод приймається перiод 9 мiсяцiв, якi передують кожнiй звiтнiй датi):
- 80 % величини аквiзицiйних витрат за першi три мiсяцi розрахункового перiоду множаться на одну четверту (або 20 % аквiзицiйних витрат);
- 80 % величини аквiзицiйних витрат за наступнi три мiсяцi розрахункового перiоду множаться на одну другу (або 40% аквiзицiйних витрат);
- 80 % величини аквiзицiйних витрат за останнi три мiсяцi розрахункового перiоду множаться на три четвертих (або 60% аквiзицiйних витрат);
- одержанi добутки складаються.
Зобов'язання
Зобов'язання довгостроковi (не поточнi) та поточнi вiдображаються у балансi окремо.
Зобов'язання - заборгованiсть, що виникла внаслiдок минулих подiй i погашення якої в майбутньому, як очiкується, призведе до зменшення ресурсiв, що втiлюють у собi економiчнi вигоди.
Доходи - це збiльшення економiчних вигiд протягом облiкового перiоду у виглядi надходження чи збiльшення корисностi активiв або зменшення зобов'язань, результатом чого є збiльшення капiталу, за винятком його збiльшення, пов'язаного з внесками акцiонерiв.
Витрати - це зменшення економiчних вигiд протягом облiкового перiоду у виглядi вибуття чи амортизацiї активiв або виникнення зобов'язань, що призводить до зменшення власного капiталу i не є розподiленням мiж акцiонерами.
Власний капiтал - це залишкова частина в активах пiсля вирахування всiх зобов'язань;
Пiд час ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi активи i зобов’язання оприбутковуються та облiковуються за:
вартiстю їх придбання чи виникнення - за iсторичною або первiсною вартiстю:
• активи - за сумою сплачених за них коштiв, їх еквiвалентiв або iнших форм компенсацiї;
• зобов’язання - за сумою мобiлiзованих коштiв в обмiн на такi зобов’язання або сумою коштiв чи їх еквiвалентiв, якi пiдлягають сплатi для погашення зобов’язань у процесi звичайної господарської дiяльностi;
справедливою (ринковою) вартiстю:
• активи - за сумою, яку необхiдно було б сплатити для придбання (обмiну) таких активiв,
• зобов’язання - за сумою, якою може бути погашене таке зобов’язання в результатi операцiї мiж: обiзнаними, зацiкавленими та незалежними сторонами;
Приведення вартостi активiв у вiдповiднiсть до справедливої здiйснюється шляхом їх переоцiнки, оцiнки на предмет зменшення корисностi та наявних кредитних ризикiв.
Критерiї визнання та оцiнки конкретних видiв активiв та зобов’язань, доходiв та витрат наведенi в наступних примiтках.
Фiнансова оренда
Згiдно з МСБО 17 «Оренда» фiнансова оренда визнавати у звiтi про фiнансовий стан (баланс) орендаря як актив i як зобов'язання сплатити майбутнi оренднi платежi. На початку строку оренди актив та зобов'язання щодо майбутнiх орендних платежiв визнанi у звiтi про фiнансовий стан за однаковими сумами, за винятком первiсних прямих витрат орендаря, якi доданi до суми, визнаної як актив.
Зобов'язання у звiтi про фiнансовий стан розмежованi на поточнi та не поточнi зобов'язання, таке саме розмежування застосоване i до зобов'язань з оренди.
Страховi зобов'язання (страховi резерви)
Вимогами МСФЗ 4 «Страховi контакти» передбачено надання iнформацiї про страховi зобов'язання (страховi резерви), але не мiстить методики їх створення.
Для забезпечення виконання зобов'язань за договорами страхування Товариством створюються технiчнi резерви вiдповiдно «Правил формування, облiку та розмiщення страхових резервiв за видами страхування, iншими нiж страхування життя», затверджених розпорядженням Державної комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових послуг України вiд 17.12.2004 року № 3104:
резерв незароблених премiй;
резерв заявлених, але не виплачених збиткiв;
резерв збиткiв, якi виникли, але не заявленi;
Величину резервiв незароблених премiй по всiх видах страхування, розраховуються за методом «1/365» (pro rata temporis) за кожним чинним договором окремо.
У процесi здiйснення операцiй перестрахування визначається величина частки перестраховика (перестраховикiв) у резервi незароблених премiй залежно вiд належних до сплати перестраховикам згiдно з укладеними договорами сум часток страхових платежiв ( страхових премiй) .
Величина резерву заявлених, але не виплачених збиткiв за видом страхування, визначається за кожною неврегульованою претензiєю. При цьому до суми резерву заявлених, але не виплачених збиткiв, додаються витрати на врегулювання збиткiв в сумi 3%.
На звiтну дату резерв заявлених, але не виплачених збиткiв не сформовано у зв’язку з вiдсутнiстю заяв вiд страхувальникiв.
Розрахунок резерву збиткiв, якi виникли, але не заявленi здiйснюється за кожним видом страхування окремо методом фiксованого вiдсотка у розмiрi 10 вiдсоткiв вiд заробленої страхової премiї з попереднiх чотирьох кварталiв, якi передують звiтнiй датi.
МСФЗ 4 визначено, що страховик не повинен визнавати як зобов'язання будь-якi резерви щодо ймовiрних майбутнiх страхових виплат, якщо такi страховi виплати виникають за страховими контрактами, якi не iснують на кiнець звiтного перiоду (такi як резерв катастроф та коливань збитковостi) (параграф 14 а) МСФЗ 4). Крiм того даним параграфом передбачено необхiднiсть проведення перевiрки адекватностi зобов'язань, а також вилучення страхових зобов'язань (або частини страхового зобов'язання) зi свого звiту про фiнансовий стан, якщо i тiльки якщо воно припиняється - тобто, коли передбачене контрактом зобов'язання виконується, скасовується або закiнчується термiн його дiї.
На кiнець кожного звiтного перiоду проводиться оцiнка адекватнiсть своїх визнаних страхових зобов'язань, використовуючи для цього поточнi оцiнки майбутнiх грошових потокiв за своїми страховими контрактами.
При данiй перевiрцi враховуються поточнi оцiнки всiх майбутнiх грошових потокiв за дiючими угодами страхування (наприклад, виплати, адмiнiстративнi витрати, витрати на врегулювання, доходи вiд регресiв та iнше).
Розрахунковi резерви проводяться на пiдставi статистичного аналiзу страхових зобов’язань, сформованих в попереднiх звiтних перiодах, та фактично проведених страхових виплатах по цим зобов’язанням.
Якщо ця оцiнка показує, що балансова вартiсть його страхових зобов’язань за вирахуванням вiдповiдних вiдстрочених аквiзицiйних витрат та вiдповiдних нематерiальних активiв, є неадекватною в контекстi розрахункових показникiв майбутнiх рухiв грошових коштiв, нестачу необхiдно повнiстю визнавати у звiтi про прибутки та збитки.
Вiдповiдно до вимог Нацiональної комiсiї, що здiйснює регулювання ринку фiнансових послуг, страховi зобов’язання приймаються рiвними обсягам страхових резервiв, якi страховик зобов’язаний формувати у порядку, передбаченому Законом «Про страхування».
Вiдповiдно до вимог МСФЗ оцiнцi адекватностi страхових зобов’язань пiдлягають резерв незароблених премiй, резерв заявлених, але не виплачених збиткiв, резерв збиткiв, якi виникли, але не заявленi.
Тест на адекватнiсть зобов’язань
МСФЗ та Мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку (далi - МСБО) мають певнi застереження щодо облiку i вiдображення у звiтностi зобов’язань, зокрема вiдповiдно до пункту 14 МСФЗ 4 «Страховi контракти» страховик:
а) не повинен визнавати як зобов'язання будь-якi резерви щодо ймовiрних майбутнiх страхових виплат, якщо такi страховi виплати виникають за страховими контрактами, якi не iснують на кiнець звiтного перiоду (такi як резерв катастроф та коливань збитковостi);
б) повинен проводити перевiрку адекватностi зобов'язань;
г) не повинен проводити взаємозалiк: щодо активiв перестрахування проти вiдповiдних страхових зобов'язань; або доходiв або витрат за договорами перестрахування проти витрат або доходiв за вiдповiдними страховими контрактами;
ґ) повинен слiдкувати за тим, чи не зменшилась кориснiсть його активiв перестрахування.
Згiдно з вимогами пункту 15 МСФЗ 4 «Страховi контракти» страховик повинен на кожну звiтну дату оцiнювати адекватнiсть своїх страхових зобов’язань, використовуючи для цього поточнi оцiнки майбутнiх рухiв грошових коштiв за страховими контрактами. Якщо ця оцiнка показує, що балансова вартiсть його страхових зобов’язань за вирахуванням вiдповiдних вiдстрочених аквiзицiйних витрат та вiдповiдних нематерiальних активiв, є неадекватною в контекстi розрахункових показникiв майбутнiх рухiв грошових коштiв, нестачу необхiдно повнiстю визнавати у звiтi про прибутки та збитки.
Вiдповiдно до вимог Комiсiї страховi зобов’язання приймаються рiвними обсягам страхових резервiв, якi страховик зобов’язаний формувати у порядку, передбаченому Законом «Про страхування».
Вiдповiдно до вимог МСФЗ оцiнцi адекватностi страхових зобов’язань пiдлягали резерв незароблених премiй, резерв заявлених, але не виплачених збиткiв, резерв збиткiв, якi виникли, але не заявленi та резерв катастроф, який формується за договором обов’язкового страхування цивiльної вiдповiдальностi за ядерну шкоду.
Перевiрка адекватностi (вiдповiдностi) зобов’язань Страховика здiйснювалась за допомогою Тесту перевiрки вiдповiдностi зобов’язань за страховими договорами (LAT - Liability Adequacy Test)
Тест проводився окремо по кожному виду страхування шляхом порiвняння величини страхових зобов’язань Страховика (Резерву незароблених премiй), сформованих на 31.12.2014 року, з майбутнiми грошовими потоками за дiючими на 31.12.2014 року страховими договорами, що включають майбутнi страховi виплати, витрати на врегулювання цих збиткiв, вiдстроченi аквiзицiйнi витрати.
Страхова компанiя виключає страхове зобов’язання iз звiтностi тiльки, коли воно погашене, тобто коли вказанi в договорi зобов’язання виконано, або анульовано, або термiн його дiї закiнчився.
Акцiонерний капiтал
Простi акцiї розглядаються як такi, що представляють частки в акцiонерному капiталi.
Операцiї зi зв'язаними сторонами
Згiдно до МСБО 24 "Розкриття iнформацiї щодо зв'язаних сторiн", зв'язанi сторони включають:
а) пiдприємства, якi прямо або непрямо через одного чи бiльше посередникiв контролюють або перебувають пiд контролем, або ж перебувають пiд спiльним контролем разом з пiдприємством, яке звiтує (сюди входять холдинговi компанiї, дочiрнi пiдприємства або спорiдненi дочiрнi пiдприємства);
b) асоцiйованi компанiї - пiдприємства, на дiяльнiсть яких iнвестор має суттєвий вплив i якi не являються нi дочiрнiми, нi спiльним пiдприємством iнвестора;
c) фiзичних осiб, якi прямо або непрямо володiють суттєвим вiдсотком голосiв у пiдприємствi, що звiтує i в результатi мають суттєвий вплив на це пiдприємство, а також близьких членiв родини кожної такої фiзичної особи;
г) провiдного управлiнського персоналу, тобто тих осiб, що мають повноваження та є вiдповiдальними за планування, керування та контроль дiяльностi пiдприємства, що звiтує, в тому числi директорiв та керiвникiв компанiй i близьких членiв родин таких осiб;
е) пiдприємств, в яких суттєвий вiдсоток голосiв належить, прямо або непрямо, особi, зазначенiй в пунктах (в) чи (г), чи тi, на дiяльнiсть яких така особа здатна здiйснювати суттєвий вплив. Це охоплює пiдприємства, що належать директорам або головним акцiонерам пiдприємства, яке звiтує, i пiдприємства, що мають члена провiдного управлiнського персоналу разом з пiдприємством, яке звiтує.
Рiшення про те якi сторони являються зв'язаними приймають не тiльки на основi їх юридичної форми, але i виходячи з характеру стосункiв зв'язаних сторiн.
Припущення щодо Функцiонування Товариства у найближчому майбутньому
Фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена виходячи iз припущення про її функцiонування в майбутньому, яке передбачає спроможнiсть Товариства реалiзовувати активи та виконувати свої зобов'язання в ходi здiйснення звичайної дiяльностi. Таким чином, фiнансова звiтнiсть не мiстить яких-небудь коригувань вiдображених сум активiв, якi були б необхiднi, якби Товариство було неспроможне продовжувати свою дiяльнiсть в майбутньому i якби Товариство реалiзовувало свої активи не в ходi звичайної дiяльностi.
Доход (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг)
Вiдображається зароблена премiя звiтного перiоду по дiючим договорам страхування, як розрахункова величина, а саме: сума страхових платежiв за договорами якi вступили в дiю в звiтному перiодi, мiнус повернення по договорам якi розгорнутi в звiтному перiодi, мiнус страховi платежi, якi переданi в перестрахування та результат (+/-) вiд змiни резервiв незароблених премiй та резерви перестраховикiв.
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг)
До собiвартостi послуг вiдноситься: страховi вiдшкодування, лiквiдацiйнi витрати, тобто витрати якi пов`язанi з врегулюванням страхових випадкiв (судовi, асiстанськi, експертнi послуги). Також вiдносяться матерiальнi витрати, орендна плата та витрати по утриманню примiщень, послуги зв'язку та iншi витрати понесенi персоналом який пов'язаний з врегулюванням страхових випадкiв.
Адмiнiстративнi витрати
Вiдображаються витрати на адмiнiстративний персонал та iншi витрати пов`язанi з управлiнням та обслуговуванням Компанiї. До адмiнiстративного персоналу вiдносяться спiвробiтники головного офiсу та пiдроздiлiв, якi займаються управлiнською дiяльнiстю.
Iншi операцiйнi доходи
До iнших операцiйних доходiв вiдносяться доходи, пов`язанi з iншою операцiйною страховою дiяльнiстю. Наводиться iнформацiя про загальний обсяг сум, що повертаються iз технiчних резервiв, iнших нiж резерви незароблених премiй; про загальний обсяг часток страхових виплат i вiдшкодувань, що отримуються вiд перестраховикiв; про загальний обсяг сум, що отримуються у результатi реалiзацiї переданого страхувальником або iншою особою, яка одержала страхову виплату або страхове вiдшкодування, права вимоги до особи, вiдповiдальної за заподiянi збитки тi iнше.
Iншi операцiйнi витрати
В цьому роздiлi вiдображаються витрати пов`язанi з операцiйною (страховою) дiяльнiстю: вiдрахування в резерв збиткiв, вiдрахування на резерв сумнiвних боргiв та списання сумнiвної та безнадiйної заборгованостi, наданi знижки.
Iншi доходи
В цьому роздiлi вiдображається дохiд вiд реалiзацiї фiнансових iнвестицiй, необоротних активiв, дооцiнка iнвестицiй у вiдповiдностi до бiржових котирувань.
Iншi витрати
Вiдображена собiвартiсть фiнансових iнвестицiй при реалiзацiї, також уцiнка iнвестицiй у вiдповiдностi до бiржових котирувань,списання необоротних активiв.
Податок на прибуток
Вiдображена сума нарахованих податкових зобов'язань на доходи вiд страхової дiяльностi та вiд iншої дiяльностi.
Станом на 31 грудня 2014 року не iснує iнших непередбачених зобов’язань, що пов’язанi з виникненням податкових зобов’язань. Страхова компанiя своєчасно складає i подає податкову звiтнiсть та сплачує вiдповiднi податки та збори до бюджету та позабюджетних фондiв.
Юридичне зобов'язання
Згiдно з МСБО 37 «Забезпечення, умовнi зобов'язання та умовнi активи», юридичне зобов'язання може виникати внаслiдок:
а) контракту (внаслiдок його явних чи неявних умов);
б) законодавства, або
в) iншої дiї закону.
Цим же стандартом упереджено, що розкриття деякої або всiєї iнформацiї, що її вимагають параграфи 84-89 роздiлу «Розкриття iнформацiї», завдасть серйозної шкоди позицiям суб'єкта господарювання в суперечцi з iншими сторонами щодо предмету забезпечення, умовного зобов'язання чи умовного активу. В таких випадках суб'єктовi господарювання можна не розкривати iнформацiю, але слiд розкривати загальний характер суперечки, а також той факт, що iнформацiя не була розкрита, i причини цього.
В ходi звичайної дiяльностi Товариство не має справи iз судовими позовами та претензiями. Керiвництво вважає, що максимальна вiдповiдальнiсть по зобов'язаннях, якщо вони виникнуть як наслiдок таких позовiв або претензiй, не буде мати суттєвого негативного впливу на фiнансовий стан або результати майбутнiх операцiй Товариства.
Управлiння ризиками
Управлiння ризиками в Компанiї здiйснюється в розрiзi фiнансових ризикiв, операцiйних ризикiв та юридичних ризикiв. Фiнансовi ризики включають в себе ринковi ризики i ризик лiквiдностi. Основними завданнями управлiння фiнансовими ризиками контроль за тим, щоб схильнiсть до ризикiв залишалась в цих межах. Управлiння операцiйними та юридичними ризиками має забезпечувати належне дотримання внутрiшнiх полiтик та процедур з метою мiнiмiзацiї операцiйних та юридичних ризикiв.
Ризик лiквiдностi визначається як ризик того, що особа може стикнутися з труднощами при виконаннi своїх фiнансових зобов’язань. Управлiння ризиком лiквiдностi забезпечується затвердженою полiтикою з розмiщення активiв, та дотриманням вiдповiдних нормативiв. Активи компанiї, вiдповiдно до вимог Нацiональної комiсiї, що здiйснює регулювання ринку фiнансових послуг, розмiщуються переважно в банкiвських установах «iнвестицiйного» рiвня та в високолiквiдних цiнних паперах. Дотриманiсть нормативiв лiквiдностi контролюється за допомогою розмiщення спецiалiзованої звiтностi.
Операцiйнi ризики мiнiмiзуються шляхом стандартизацiї бiзнес-процесiв, та вiдповiдного контролю за їх виконанням на кожному етапi.
Управлiння юридичним ризиком здiйснюється за допомогою вiдповiдного юридичного департаменту, до функцiї якого належить контроль за наявнiстю таких ризикiв та їх врегулювання.
Подiї пiсля дати балансу
Пiсля дати балансу та до моменту затвердження фiнансової звiтностi Компанiї не вiдбувалось подiй, якi б могли мати суттєвий вплив на її господарську дiяльнiсть.
Лiцензiї Компанiї
Лiцензiя Номер Дата
Страхування вiд нещасних випадкiв 528708 27.04.2010
Медичне страхування (безперервне страхування здоров'я) 528821 27.04.2010
Страхування наземного транспорту (крiм залiзничного) 528711 27.04.2010
Страхування вантажiв та багажу (вантажобагажу) 528710 27.04.2010
Страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ 528712 27.04.2010
Страхування майна (iншого, нiж передбачено пунктами 7-12) 528714 27.04.2010
Страхування вiдповiдальностi перед третiми особами (iншої, нiж передбачена пунктами 12 - 14 цiєї статтi) 528709 27.04.2010
Страхування фiнансових ризикiв 528713 27.04.2010
Медичне страхування 528705 27.04.2010
Страхування вiдповiдальностi власникiв собак (за перелiком порiд, визначених Кабiнетом Мiнiстрiв України) щодо шкоди, яка може бути заподiяна третiм особам 528707 27.04.2010
Страхування цивiльної вiдповiдальностi громадян України, що мають у власностi чи iншому законному володiннi зброю, за шкоду, яка може бути заподiяна третiй особi або її майну внаслiдок володiння, зберiгання чи використання цiєї зброї 528706 27.04.2010
4. Примiтки до статей фiнансової звiтностi
Основнi засоби
Найменування 2014 2015
Будинки та споруди 3 671,1 3 671,1
Машини та обладнання 81,4 95,6
Iншi основнi засоби 126,2 95,1
Всього (стр. 1011) 3 878,7 3 861,8
Нематерiальнi активи
Найменування 2014
Лiцензiї 2 553,00
Iншi нематерiальнi активи 524,85
Всього 134 086,39
Iншi фiнансовi iнвестицiї
Найменування 2014
Пайовi цiннi папери у ВАТ та ПАТ 1 487 790,00
Пайовi цiннi папери у ЗАТ та ПРАТ 300 000,00
Борговi цiннi папери 110 130,50
Iншi цiннi папери та корпоративнi права 54 205,34
Всього 1 952 125,84

Довгострокова дебiторська заборгованiсть
Найменування 2014
Субординований борг 181 596,83
Iнша довгострокова дебiторська заборгованiсть 1 203 521,81
Всього 61 556 278,52
Дебiторська заборгованiсть з бюджетом
Найменування 2014
Розрахунки по ПДВ 26 346,16
Всього 26 346,16
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть
Найменування 2014
Розрахунки з iншими дебiторами 12 840 932,53
Всього: 12 840 932,53
Грошi та їх еквiваленти
Найменування 2014
Каса в нацiональнiй валютi 1,48
Поточнi рахунки в нацiональнiй валютi 89 704,49
Поточнi рахунки в iноземнiй валютi 38 509,86
Депозитнi рахунки в банку в нацiональнiй валютi 877 000,00
Грошовi кошти в дорозi 9 231,80
Всього: 1 014 447,63
Частка перестраховикiв у страхових резервах
Найменування 2014
Страхування вiдповiдальностi перед третiми особами 1 029 945,14
Всього: 1 029 945,14
Резерв незароблених премiй
Найменування 2014
Страхування власникiв собак 5 598,72
Страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiй 60,70
Страхування вiд нещасних випадкiв 3 028,61
Страхування вiдповiдальностi перед третiми особами 2 755 079,28
Страхування майна 7 387,84
Всього 2 771 155,15
Резерв збитку
Найменування 2014
Страхування власникiв собак 1 141,08
Страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiй 373,13
Страхування вiд нещасних випадкiв 504,16
Страхування вiдповiдальностi перед третiми особами 134 437,30
Страхування здоров"я на випадок хвороби 51,93
Страхування майна 1 098,08
Всього 141 605,68
Короткостроковi кредити банкiв
Найменування 2014
В нацiональнiй валютi 190 000,00
Всього 190 000,00
Поточна кредиторська заборгованiсть
Найменування 2014
За товари, роботи, послуги 39 751,20
Розрахунки за податком на прибуток 133 182,99
Розрахунки з iн. кредиторами в iноз. валютi (перестраховики) 123 833,11
Розрахунки з iншими кредиторами 2 684 612,46
Всього 2 981 379,76
Чистi заробленi премiї: вiдображена сума на кiнець звiтного перiоду – 525,1 тис. грн...
Це сума розрахована таким чином:
Премiї пiдписанi, валова сума
Найменування 2014
Страхування власникiв собак 10 761,00
Страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiй 1 325,84
Страхування вiд нещасних випадкiв 6 856,68
Страхування вiдповiдальностi перед третiми особами 3 003 922,98
Страхування майна 15 902,50
Всього 3 038 769,00
Премiї, переданi у перестрахування - 1 341 631,05 грн. = 1 341,6 тис. грн.
Найменування строки 2014
Змiна резерву незароблених премiї, валова сума 1 061,9
Змiна частки перестраховикiв у резервi незароблених премiй 781,5
Витрати з податку на прибуток
Найменування 2014
Податок на прибуток вiд страхової дiяльностi 50 914,14
Податок на прибуток вiд не страхової дiяльностi 80 245,66
Всього: 131 159,79
Простроченої заборгованостi по платежах в бюджет та соцiальнi фонди Компанiя не має.
Станом на 31.12.2014 року розмiр заявленого та зареєстрованого статутного капiталу Компанiї складає 100 000,0 тис. грн.Продовження тексту приміток

Продовження тексту приміток

Продовження тексту приміток