Добровільне страхування фінансових ризиків

Ліцензія на впровадження страхових послуг: АВ №528713, Від 27.04.2010 № 951-пл, безстрокова.

Страхування фінансових ризиків це – універсальний інструмент захисту майнових інтересів фізичних та юридичних осіб на випадок виникнення фінансових збитків у результаті невиконання однією з сторін зобов'язань за укладеними цивільно-правовими угодами.

Страхувальником є юридична особа, що уклала договір страхування вантажів та багажу (вантажобагажу) згідно правил страхування ПрАТ «СК «Глобаліс Іншуренс Солюшенс».

Об'єктом страхування виступають майнові інтереси страхувальника, що не суперечать чинному законодавству України, пов'язані з ризиком виникнення збитків (у т.ч. неотримання (недоотримання) доходів, понесення додаткових витрат) при здійсненні ним підприємницької та іншої діяльності внаслідок настання страхового випадку, передбаченого договором страхування

До страхових ризиків відноситься:

 • 01
  Невиконання або неналежне виконання контрагентом страхувальника фінансових та інших зобов'язань за контрактом внаслідок настання незалежних від страхувальника подій (обставин), а саме: пожежі, вибуху, аварії, стихійного лиха, банкрутства контрагента страхувальника та інших подій, передбачених договором страхування, що мали місце під час дії договору страхування
 • 02
  Недотримання контрагентом страхувальника передбачених контрактами строків поставки товару, продукції, сировини тощо внаслідок настання незалежних від страхувальника подій (обставин), а саме: пожежі, вибуху, аварії, стихійного лиха, банкрутства контрагента страхувальника та інших подій, передбачених договором страхування, що мали місце під час дії договору страхування
 • 03
  Невиконання або неналежне виконання своїх договірних зобов'язань контрагентом страхувальника щодо надання в строк, обумовлений контрактом, робіт (послуг) внаслідок настання незалежних від страхувальника подій (обставин), а саме: пожежі, вибуху, аварії, стихійного лиха, банкрутства контрагента страхувальника та інших подій, передбачених договором страхування, що мали місце під час дії договору страхування
 • 04
  Конкретний перелік страхових ризиків за кожним окремим договором страхування визначається страхувальником і страховиком та зазначаються у договорі страхування
ъ

Умовами договору страхування фінансових ризиків також передбачені додаткові події, настання яких не передбачає відповідальності страховика:

 • 01
  Штрафи, пені й інші стягнення, якщо інше не передбачено договором страхування
 • 02
  Витрати з відшкодування моральної шкоди
 • 03
  Шкода, завдана навколишньому природному середовищу
 • 04
  Шкода, завдана життю, здоров'ю або майну третіх осіб
 • 05
  Курсова різниця

Страхова сума:

Страхова сума встановлюється за погодженням сторін у розмірі максимально можливих збитків від невиконання (неналежного виконання) договірних зобов'язань контрагентами страхувальника, яких страхувальник, може зазнати при настанні страхового випадку, та зазначається у договорі страхування

Розмір страхового тарифу

Залежить від конкретних умов страхування та становить від 0,01%

Період страхування:

До 12 місяців