Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.
Голова Правлiння       Чернецька Л.В.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 23.04.2018
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2017 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ПАНАЦЕЯ-1997"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
24735858
4. Місцезнаходження
м. Київ , 01042, Київ, вул. Чигорiна, 59
5. Міжміський код, телефон та факс
044 284-73-43
6. Електронна поштова адреса
[email protected]

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 23.04.2018
(дата)
2. Річна інформація опублікована у Бюлетень .Вiдомостi НКЦБФР 78   24.04.2018
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці www.panacea.co.ua в мережі Інтернет 24.04.2018
  (адреса сторінки)   (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
9. Інформація про загальні збори акціонерів X
10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів X
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду X
17. Інформація про стан корпоративного управління X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X
29. Текст аудиторського висновку (звіту)
30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) X
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)
33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
34. Примітки
У товариствi станом на 31.12.2017 року немає осiб, якi володiють 10% та бiльше акцiй (на пiдставi iнформацiї, наданої ПАТ "НДУ").На запит не наданi вiдомостi депозитарною установою щодо власникiв 30300 акцiй (лiцензiю анульовано).
Товариство не здiйснювало випуск iнших, нiж простi iменнi акцiї, цiнних паперiв.
Протягом звiтного року рiшення про вчинення значного правочину товариством не приймалося.
Протягом звiтного року рiшення про укладення правочину iз заiнтересованiстю товариством не приймалося.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ПАНАЦЕЯ-1997"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
А01 № 648624
3. Дата проведення державної реєстрації
05.03.1997
4. Територія (область)
м. Київ
5. Статутний капітал (грн)
100000000
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
4
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
65.12 Iншi види страхування, крiм страхування життя
10. Органи управління підприємства
Органи не зазначаються, оскiльки емiтент є акцiонерним товариством
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
Київська фiлiя ПАТ "Укрексiмбанк"
2) МФО банку
380333
3) поточний рахунок
26502014035373
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
Київська фiлiя ПАТ "Укрексiмбанк"
5) МФО банку
380333
6) поточний рахунок
26502014035373

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада*
Голова Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Чернецька Лариса Вiталiївна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1969
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
32
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
З 14.09.2007р. Голова Правлiння ЗАТ "Українська страхова компанiя "Панацея-1997" (з 2010 р. - ПРАТ "Українська страхова компанiя "Панацея-1997")
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
14.09.2007 безстроково
9) Опис
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Повноваження та обов'язки визначаються трудовим контрактом, Положенням про Правлiiння та Статутом товариства. Винагорода (заробiтна плата) виплачувалася вiдповiдно до трудового контракту. Загальний стаж роботи 32 роки. Протягом останнiх 5 рокiв займала посаду Голови Правлiння цього товариства. Змiн у персональному складi не вiдбувалося.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Голова Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Шаль Свiтлана Володимирiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1973
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
27
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Перший заступник Голови Правлiння ПРАТ "УСК "ПАНАЦЕЯ-1997 "
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
24.03.2017 3 роки
9) Опис
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Повноваження та обов'язки визначаються цивiльно- правовим договором, Положенням про Наглядову раду та Статутом Товариства. Виплата винагороди не передбачена договором. Загальний стаж роботи 27 рокiв. Протягом останнiх 5 рокiв обiймала посади Головb Наглядової ради, Першого заступника Голови Правлiння ПРАТ "УСК "ПАНАЦЕЯ-1997 ". Особа обрана на посаду на новий строк.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Цiкаленко Марина Володимирiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1992
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
5
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
юрист ПРАТ "УСК "ПАНАЦЕЯ-1997"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
24.03.2017 3 роки
9) Опис
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Повноваження та обов'язки визначаються цивiльно- правовим договором, Положенням про Наглядову раду та Статутом Товариства. Виплата винагороди не передбачена договором. Загальний стаж роботи 5 рокiв. Протягом останнiх 5 рокiв обiймала посади юриста ПРАТ "УСК "ПАНАЦЕЯ-1997 ",секретаря, помiчника суддi, провiдного спецiалiста Апеляцiйного суду. Особа обрана на посаду при обраннi нового складу Наглядової ради.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Тонковид Олена Георгiївна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1973
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
23
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПРАТ "Страхова компанiя"Iнтер- плюс", головний бухгалтер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
28.04.2017 безстроково
9) Опис
Повноваження та обов'язки Головного бухгалтера визначенi законодаством та внутрiшнiми документами Товариства. Винагорода (заробiтна плата) виплачується вiдповiдно до посадового окладу. Призначення Головного бухгалтера вiдбулося у зв’язку iз закiнченням строку дiї договору на бухгалтерське обслуговування аудиторською фiрмою. Призначено на посаду 27.04.2017 року Наказом Голови Правлiння без обмеження термiну. Загальний стаж роботи - 23 роки. Протягом останнiх 5 рокiв обiймала посаду Головного бухгалтера ПРАТ "СК"Iнтер- плюс", ПРАТ УСК "Панацея - 1997". Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Ревiзор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Уруський Володимир Олегович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1985
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
5
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПРАТ "УСК "ПАНАЦЕЯ- 1997"- Директор департаменту страхування.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
28.03.2013 5
9) Опис
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Повноваження та обов'язки визначаються договором та Положенням про Ревiзора. Виплата винагороди не передбачена договором. Особа не дала згоди на розкриття паспортних даних. Загальний стаж роботи 5 роки. Повноваження достроково припиненi рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв 24.03.2017р. На посаду нiкого не обрано
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Цибульник Тетяна Володимирiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1956
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
38
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Директор ТОВ "Термiнал- брок", економiст ТОВ "АССIС"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
09.04.2015 3 роки
9) Опис
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мала. Повноваження та обов'язки визначенi договором та Положенням про Наглядову раду. Виплата винагороди не передбачена договором. Протягом останнiх 5 рокiв обiймала посади Директора ТОВ "Термiнал- брок", економiста ТОВ "АССIС", члена Наглядової ради ПРАТ "УСК "Панацея- 1997". Повноваження припиненi достроково.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Голова Правлiння Чернецька Лариса Вiталiївна 9005 9.005 9005 0 0 0
Голова Правлiння Шаль Свiтлана Володимирiвна 9005 9.005 9005 0 0 0
член Наглядової ради Цiкаленко Марина Володимирiвна 6752 6.752 6752 0 0 0
Усього 24762 24.762 24762 0 0 0

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 24.03.2017
Кворум зборів** 73.338
Опис Порядок денний:
1. Про обрання Лiчильної комiсiї.
Вирiшили: обрати Лiчильну комiсiю у складi 2 осiб:
- Пилипенко Лiдiя Пилипiвна,
- Сварник Анастасiя Юрiївна.
Головою Лiчильної комiсiї обрати Пилипенко Лiдiю Пилипiвну.
2. Про обрання голови та секретаря Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
Вирiшили: обрати Головою зборiв Шаль Свiтлану Володимирiвну, Секретарем зборiв – Чернецьку Ларису Вiталiївну.
3. Звiт Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2016 рiк.
Вирiшили: затвердити звiт Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2016 рiк.
4. Звiт Наглядової ради Товариства за 2016 рiк.
Вирiшили: затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 2016 рiк.
5. Звiт та висновки Ревiзора Товариства за 2016 рiк.
Вирiшили: затвердити звiт та висновки Ревiзора Товариства за 2016 рiк.
6. Про прийняття рiшень за наслiдками розгляду звiтiв органiв Товариства.
Вирiшили: визнати роботу Товариства за пiдсумками 2016 року задовiльною, затвердити запропонованi основнi напрямки дiяльностi Товариства на поточний рiк.
7. Про затвердження порядку розподiлу прибутку Товариства.
Вирiшили: здiйснити розподiл прибутку Товариства наступним чином:
•вiдрахувати частину чистого прибутку у розмiрi 2000,00 грн., що становить 9%, до Резервного капiталу Товариства;
•дивiденди на акцiї Товариства не нараховувати та не виплачувати;
•частину чистого прибутку, що залишиться пiсля вiдрахування до Резервного капiталу Товариства, направити на розвиток Товариства.
8. Про внесення змiн до Статуту Товариства.
Вирiшили:
•з метою приведення Статуту Товариства у вiдповiднiсть до вимог дiючого законодавства внести змiни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новiй редакцiї;
•затвердити проект Статуту у новiй редакцiї;
•уповноважити Голову Шаль Свiтлану Володимирiвну та Секретаря Чернецьку Ларису Вiталiївну пiдписати Статут вiд iменi Загальних зборiв акцiонерiв
9. Про внесення змiн до положень про органи Товариства.
Вирiшили:
•внести змiни до Положення про Загальнi збори акцiонерiв Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Правлiння Товариства; Положення про Ревiзора Товариства шляхом викладення їх у новiй редакцiї;
•затвердити проекти положень у новiй редакцiї;
•уповноважити Голову Шаль Свiтлану Володимирiвну пiдписати зазначенi положення вiд iменi Загальних зборiв акцiонерiв.
10. Про дострокове припинення повноважень Наглядової ради.
Вирiшили: припинити достроково повноваження дiючого складу Наглядової ради Товариства.
11. Про обрання членiв Наглядової ради Товариства.
Вирiшили: обрати членами Наглядової ради Товариства Шаль Свiтлану Володимирiвну та Цiкаленко Марину Володимирiвну.
12. Укладення договорiв з членами Наглядової ради, уповноваження особи на їх пiдписання.
Вирiшили:
•укласти цивiльно - правовi договори з обраними членами Наглядової ради;
•затвердити умови цих договорiв;
•уповноважити Голову Правлiння Чернецьку Ларису Вiталiївну пiдписати зазначенi договори вiд iменi Загальних зборiв акцiонерiв.
13. Про припинення повноважень Ревiзора Товариства.
Вирiшили: припинити достроково повноваження Уруського Володимира Олеговича на посадi Ревiзора Товариства.
14. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв.
Вирiшили:
•попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинiв протягом 1 року з дати прийняття рiшення, гранична сукупна вартiсть яких не повинна перевищувати 100 000 000 грн., зокрема договорiв купiвлi-продажу рухомого та/або нерухомого майна, мiни, дарування, оренди, лiзингу, позики, позички, поруки, страхування, банкiвського вкладу, кредитних договорiв, майнового поручительства, застави та iнших правочинiв, пов’язаних з предметом дiяльностi Товариства та/або необхiдних для забезпечення його функцiонування;
•надати Гiоловi Правлiння Товариства повноваження щодо пiдписання вищезазначених правочинiв.
Рiшення з усiх питань прийнятi одноголосно.

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
27.05.2010 257/1/10 Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку UA4000070775 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 1000 100000 100000000 100
Опис Торгiвля акцiями Товариства не здiйнюється за межами України, на бiржах також не здiйснюється.Додатковий випуск акцiй протягом року не вiдбувався. Товариство у звiтному перiодi не здiйснювало викуп власних акцiй.
 

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 3671 0 0 0 3671 0
машини та обладнання 96 96 0 0 96 96
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 671 671 0 0 671 671
інші 96 96 0 0 96 96
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 4534 863 0 0 4534 863
Опис На кiнець звiтного року первiсна вартiсть основних засобiв становить 863,0 тис.грн.,нарахована амортизацiя на суму 186,0 тис. грн., залишкова вартiсть 677,0 тис. грн.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 107063 102395
Статутний капітал (тис. грн.) 100000 100000
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 100000 100000
Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй ДКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 р.) та П (С)БО № 2 "Баланс" затвердженого Наказом Мiнфiну України № 39 вiд 25.02.00 р. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв - Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв
Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв (107 063 тис.грн.) бiльше скоригованого статутного капiталу (100 000.00 тис. грн.). Це вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3. Цивiльного кодексу України.Розмiр Статутного капiталу вiдповiдає розмiру Статутного капiталу, розрахованому на кiнець звiтного перiоду.

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 190 X X
у тому числі:  
кредит банку 08.06.2011 190 18.5 23.02.2015
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
Податкові зобов'язання X 0 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов’язання та забезпечення X 3356 X X
Усього зобов’язань та забезпечень X 3546 X X
Опис: Iншiзобов'язання: Страховi резерви 3 133,0 , Поточна кредиторська заборгованнiсь за страховою дiяльнiстю 123,0, Розрахунки з оплати працi 1,0 , Поточнiзабезпечення 12,0, За роботи, послуги 87,0, Кредит банку 190,0.

6. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п Дата прийняття рішення Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення Гранична сукупна вартість правочинів (тис.грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) Предмет правочину Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії Веб-сайт товариства, на якому розміщена інформація
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 24.03.2017 Загальнi збори акцiонерiв Товариства 100000 105645 95 Договори купiвлi-продажу рухомого та/або нерухомого майна, мiни, дарування, оренди, лiзингу, позики, позички, поруки, страхування, банкiвського вкладу, кредитних договорiв, майнового поручительства, застави та iнших правочинiв, пов’язаних з предметом дiяльностi Товариства та/або необхiдних для забезпечення його функцiонування. 27.03.2017 www.panacea.co.ua
Опис:
24.03.2017 року Загальними зборами акцiонерiв ПРАТ «УСК «ПАНАЦЕЯ – 1997» прийняте рiшення про попереднє надання згоди на вчинення товариством значних правочинiв граничною сукупною вартiстю 100 000 000 грн., зокрема, договорiв купiвлi-продажу рухомого та/або нерухомого майна, мiни, дарування, оренди, лiзингу, позики, позички, поруки, страхування, банкiвського вкладу, кредитних договорiв, майнового поручительства, застави та iнших правочинiв, пов’язаних з предметом дiяльностi товариства та/або необхiдних для забезпечення його функцiонування. Рiшення прийнято одноголосно. артiсть активiв товариства станом на 31.12.2016 року становить 105 645 тис. грн., спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв складає 95%.

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії Вид інформації
1 2 3
03.03.2017 06.03.2017 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
24.03.2017 27.03.2017 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
24.03.2017 27.03.2017 Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
28.04.2017 28.04.2017 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) ТОВ «Аудиторська фiрма «ГРАВIС»
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 23470984
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 61072, Україна, м. Харкiв, пр. Ленiна,56
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 1022 23.02.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** 395 П 000395 08.12.2016 28.01.2021
Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України 0669
26.01.2017
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 01.01.2017
31.12.2017
Думка аудитора*** із застереженням
Пояснювальний параграф (у разі наявності) Не змiнюючи нашої думки, звертаємо увагу на питання, якi були розкритi ПРАТ «УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНIЯ «ПАНАЦЕЯ-1997» у примiтках до фiнансової звiтностi, а саме на:
- примiтку «Припущення щодо функцiонування Товариства у найближчому майбутньому» в частинi опису ризикiв середовища, у якому ПРАТ «УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНIЯ «ПАНАЦЕЯ-1997» здiйснює свою дiяльнiсть;
- примiтку «3.8. Знецiнення активiв», в частинi опису пiдходу до знецiнення активiв.
Номер та дата договору на проведення аудиту А171205-1
05.12.2017
Дата початку та дата закінчення аудиту 05.12.2017
06.04.2018
Дата аудиторського висновку (звіту) 06.04.2018
Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн 20000.00

* Серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.
** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2017 1 0
2 2016 1 0
3 2015 1 0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X
Акціонери X
Депозитарна установа X
Інше (запишіть): Ні

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (запишіть): Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

Так Ні
Реорганізація X
Додатковий випуск акцій X
Унесення змін до статуту X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X
Інше (запишіть): Протягом останнiх 3 рокiв позарчерговi збори не скликалися Ні

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

Так Ні
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Ревізійна комісія (ревізор) X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства
Інше (зазначити)
У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі: 2
членів наглядової ради - акціонерів 2
членів наглядової ради - представників акціонерів 0
членів наглядової ради - незалежних директорів 0
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 0
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 2
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 0
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 0

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

Так Ні
Складу X
Організації X
Діяльності X
Інше (запишить) не проводила


Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 4

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Так Ні
Стратегічного планування X
Аудиторський X
З питань призначень і винагород X
Інвестиційний X
Інші (запишіть) Не створенi
Інші (запишіть)


Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть)

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть): X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X
Інше (запишіть)

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) ні

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:


кількість членів ревізійної комісії осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні Ні Так Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Ні Ні Ні
Затвердження зовнішнього аудитора Ні Так Ні Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Так Так Ні Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Так

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X
Положення про акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть): Положення про Ревiзора

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Так Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Так Так Так Так Так
Інформація про склад органів управління товариства Так Так Так Так Так
Статут та внутрішні документи Так Ні Так Так Так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Ні Ні Так Так Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Так Ні Так Так Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

Так Ні
Не проводились взагалі X
Менше ніж раз на рік X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Інше (запишіть)

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

З якої причини було змінено аудитора?

Так Ні
Не задовольняв професійний рівень X
Не задовольняли умови договору з аудитором X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X
Інше (запишіть) Не змiнювали

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

Так Ні
Ревізійна комісія (ревізор) X
Наглядова рада X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X
Стороння компанія або сторонній консультант X
Перевірки не проводились X
Інше (запишіть)

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X
Інше (запишіть)

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

Так Ні
Випуск акцій X
Випуск депозитарних розписок X
Випуск облігацій X
Кредити банків X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів X
Інше (запишіть): не планує

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Так

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: 26.01.2010 ; яким органом управління прийнятий: Загальними зборами акцiонерiв Товариства

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Так; укажіть яким чином його оприлюднено: Розмiщено на власному сайтi
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року
Дотримується

Звіт про корпоративне управління*

1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи.
Метою дiяльностi Товариства є одержання прибутку в iнтересах акцiонерiв Товариства в результатi здiйснення пiдприємницької дiяльностi у сферi страхування та iнших сферах згiдно iз чинним законодавством України. Задачами Товариства є: - органiзацiя ефективного страхового захисту клiєнтiв на ринку страхових послуг; - забезпечення ефективного страхового захисту господарської дiяльностi акцiонерiв; - створення структури, яка б забезпечувала обiг та збiльшення вiльних фiнансових ресурсiв акцiонерiв для вiдвернення процесiв знецiнення цих ресурсiв при iнфляцiї; - накопичення ресурсiв (в тому числi валютних) для реалiзацiї спiльних цiльових комплексних програм акцiонерiв.
2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік.
немає таких осiб станом на кiнець звiтного року
3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.
Протягом звiтного року таких фактiв не виявлено.
4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або про відсутність таких заходів.
Протягом звiтного рок заходи впливу органами державної влади не застосовувалися.
5. Вкажіть про наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або про відсутність такої системи.
Процес управлiння ризиками поширюється на всi види дiяльностi Товариства. Процес управлiння ризиками в Товариствi iнтегрований в щоденну дiяльнiсть, має безперервний i комплексний характер. Наглядова рада встановлює допустимi рiвнi ризикiв i здiйснює стратегiчний нагляд за управлiнням ними. Виконавчий орган здiйснює тактичне управлiння фiнансовим, ринковим, операцiйним ризиками, ризиком лiквiдностi, ризиком змiни тарифної ставки при укладаннi договорiв страхування i звiтує про це перед Наглядовою радою.
6. Вкажіть інформацію про результати функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку.
З метою забезпечення контролю за здiйсненням фiнансово-господарської дiяльностi, Компанiї, згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв (Протокол вiд 03.03.2012 р.), запроваджена посада внутрiшнього аудитора та затверджено Положення про службу внутрiшнього аудиту(контролю). Порушень у роботi не виявлено.
7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність.
Протягом звiтного року вiдчуження активiв в обсязi, що перевищує 10% їх вартостi, розрахованої станом на 31.12.2016р., не вiдбувалося.
8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.
Протягом звiтного року придбання та продаж активiв в обсязi, що перевищує 10% що перевищує 10% їх вартостi, розрахованої станом на 31.12.2016р., не вiдбувалося.
9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність.
Протягом звiтного року операцiї з пов’язаними особами не проводились.
10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку (звіту).
Додаткових рекомендацiй до аудиторського висновку не надавалося.
11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові)
Незалежним зовнiшнiм аудитором ПРАТ УСК „ПАНАЦЕЯ – 1997” у звiтному роцi було Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю „Аудиторська фiрма „ГРАВIС”, iдентифiкацiйний код 23470984, мiсцезнаходження: 61072, м. Харкiв, пр. Ленiна, 56.
12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:
загальний стаж аудиторської діяльності;
загальний стаж аудиторської дiяльностi - 22 рiки
кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі;
кiлькiсть рокiв, протягом яких надає аудиторськi послуги такiй фiнансовiй установi - 8
перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року;
iншi послуги не надавалися
випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора;
немає
ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останіх п`яти років;
не вiдбувалася
стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.
протягом звiтного року до аудитора не застосовувались жоднi санкцiї чи стягнення з боку АПУ.
13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, зокрема:
наявність механізму розгляду скарг;
Скарги пiдлягають розгляду безпосередньо Головою Правлiння Чернецькою Л.В.
прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги;
Скарги пiдлягають розгляду безпосередньо Головою Правлiння Чернецькою Л.В.
стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг);
Скарг стосовно надання фiнансових послуг протягом звiтного перiоду не надходило.
наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду.
позовiв до суду стосовно надання фiнансових послуг протягом звiтного перiоду не надходило.КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ПАНАЦЕЯ-1997" за ЄДРПОУ 24735858
Територія за КОАТУУ 8038200000
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності за КВЕД 65.12
Середня кількість працівників 4
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса 01042, м. Київ, вул. Чигорiна, 59
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2017 р.


Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 63 63
первісна вартість 1001 134 134
накопичена амортизація 1002 71 71
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0
Основні засоби: 1010 2695 677
первісна вартість 1011 4534 863
знос 1012 1839 186
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0
первісна вартість 1016 0 0
знос 1017 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0
первісна вартість 1021 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

0

0

інші фінансові інвестиції 1035 7232 63333
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 91530 29954
Відстрочені податкові активи 1045 0 0
Гудвіл 1050 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0
Інші необоротні активи 1090 9 8
Усього за розділом I 1095 101529 94035
II. Оборотні активи
Запаси 1100 0 0
Виробничі запаси 1101 0 0
Незавершене виробництво 1102 0 0
Готова продукція 1103 0 0
Товари 1104 0 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0
Векселі одержані 1120 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 0 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

0

0

з бюджетом 1135 26 90
у тому числі з податку на прибуток 1136 0 64
з нарахованих доходів 1140 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 517 9204
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 3007 6371
Готівка 1166 0
Рахунки в банках 1167 3007 6371
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 566 972
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0
резервах незароблених премій 1183 566 972
інших страхових резервах 1184 0 0
Інші оборотні активи 1190 0 0
Усього за розділом II 1195 4116 16637
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0
Баланс 1300 105645 110672

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 100000 100000
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0
Капітал у дооцінках 1405 0 0
Додатковий капітал 1410 2789 8521
Емісійний дохід 1411 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0
Резервний капітал 1415 844 844
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -1238 -2239
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( )
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( )
Інші резерви 1435 0 0
Усього за розділом I 1495 102395 107126
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0
Довгострокові забезпечення 1520 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 2873 3133
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 342 151
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 2531 2982
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0
Призовий фонд 1540 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0
Усього за розділом II 1595 2873 3133
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 190 190
Векселі видані 1605 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 0
за товари, роботи, послуги 1615 38 87
за розрахунками з бюджетом 1620 23 0
за у тому числі з податку на прибуток 1621 20 0
за розрахунками зі страхування 1625 0 0
за розрахунками з оплати праці 1630 1 1
за одержаними авансами 1635 0 0
за розрахунками з учасниками 1640 0 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0
за страховою діяльністю 1650 123 123
Поточні забезпечення 1660 2 2
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 0 10
Усього за розділом IІІ 1695 377 413
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0
Баланс 1900 105645 110672

Примітки
Керівник Чернецька Л.В.
Головний бухгалтер Тонковид О.Г.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ПАНАЦЕЯ-1997" за ЄДРПОУ 24735858
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2017 р.


I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 1510 3419
Чисті зароблені страхові премії 2010 1510 333
Премії підписані, валова сума 2011 2702 2244
Премії, передані у перестрахування 2012 1147 368
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 451 2710
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 406 1167
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 0 ) ( 0 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 9 ) ( 101 )
Валовий:
 прибуток

2090

1501

3318
 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 191 179
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 7 44
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( 2227 ) ( 5561 )
Витрати на збут 2150 ( 2363 ) ( 785 )
Інші операційні витрати 2180 ( 1929 ) ( 1077 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 1577 ) ( 975 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток

2190

0

0
 збиток 2195 ( 4820 ) ( 3882 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 5033 5529
Інші доходи 2240 0 0
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 76 ) ( 0 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 837 ) ( 1538 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290

0

109
 збиток 2295 ( 700 ) ( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 81 87
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350

0

22
 збиток 2355 ( 781 ) ( 0 )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -781 22

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати 2500 43 12
Витрати на оплату праці 2505 176 91
Відрахування на соціальні заходи 2510 39 20
Амортизація 2515 49 187
Інші операційні витрати 2520 6221 7113
Разом 2550 6528 7423

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій 2600 0 0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0 0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0 0
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки Попереднiй перiод - аналогiчний перiод попереднього року
Керівник Чернецька Л.В.
Головний бухгалтер Тонковид О.Г.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ПАНАЦЕЯ-1997" за ЄДРПОУ 24735858
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2017 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

0

0
Повернення податків і зборів 3005 0 0
у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0
Цільового фінансування 3010 0 0
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 0
Надходження від повернення авансів 3020 0 0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 0 41
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0
Надходження від операційної оренди 3040 0 0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 2702 2244
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 3 0
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 4262 )

( 5114 )
Праці 3105 ( 142 ) ( 74 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 39 ) ( 20 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 34 ) ( 18 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 165 ) ( 267 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 7 ) ( 40 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 1156 ) ( 1295 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 354 ) ( 112 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -3454 -4655
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 99904 8372
необоротних активів 3205 0 0
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 5033 5529
дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 0 0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 0 0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( 98044 ) ( 9661 )
необоротних активів 3260 ( 0 ) ( 30 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 20 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 6893 4190
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 0
Отримання позик 3305 34500 24
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 0 0
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 34500 0
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 76 ) ( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -76 24
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 3363 -441
Залишок коштів на початок року 3405 3007 3454
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 1 -6
Залишок коштів на кінець року 3415 6371 3007

Примітки
Керівник Чернецька Л.В.
Головний бухгалтер Тонковид О.Г.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ПАНАЦЕЯ-1997" за ЄДРПОУ 24735858
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2017 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
надходження видаток надходження видаток
1 2 3 4 5 6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 3500
Коригування на:
амортизацію необоротних активів
3505 X X
збільшення (зменшення) забезпечень 3510
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 3515
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій 3520
Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання 3522
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття 3523
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій 3524
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів 3526
Фінансові витрати 3540 X X
Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550
Збільшення (зменшення) запасів 3551
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів 3552
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги 3553
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості 3554
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів 3556
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів 3557
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань 3560
Грошові кошти від операційної діяльності 3570
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги 3561
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом 3562
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування 3563
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці 3564
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів 3566
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань 3567
Сплачений податок на прибуток 3580 X X
Сплачені відсотки 3585 X X
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 X X
необоротних активів 3205 X X
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 X X
дивідендів 3220 X X
Надходження від деривативів 3225 X X
Надходження від погашення позик 3230 X X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 X X
Інші надходження 3250 X X
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 X X ( )
необоротних активів 3260 X X
Виплати за деривативами 3270 X X
Витрачання на надання позик 3275 X X
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 X X
Інші платежі 3290 X X
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 X X
Отримання позик 3305 X X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 X X
Інші надходження 3340 X X
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 X X
Погашення позик 3350 X X
Сплату дивідендів 3355 X X
Витрачання на сплату відсотків 3360 X X
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 X X
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 X X
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 X X
Інші платежі 3390 X X
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400
Залишок коштів на початок року 3405 X X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410
Залишок коштів на кінець року 3415

Примітки
Керівник
Головний бухгалтер

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ПАНАЦЕЯ-1997" за ЄДРПОУ 24735858
(найменування)

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2017 р.


Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 100000 0 2789 844 -1238 0 0 102395
Коригування:
Зміна облікової політики
4005 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 -220 0 0 -220
Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 4095 10000 0 2789 844 -1458 0 0 102175
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 -781 0 0 -781
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 0 5732 0 0 0 0 5732
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0
Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 0 0 0 0 0 0 0 0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін у капіталі 4295 0 0 5732 0 -781 0 0 4951
Залишок на кінець року 4300 100000 0 8521 844 -2239 0 0 107126

Примітки
Керівник Чернецька Л.В.
Головний бухгалтер Тонковид О.Г.

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Текст приміток

Примiтки до фiнансової звiтностi
за рiк, що закiнчився 31 грудня 2017
року
1. Iнформацiя про компанiю:
- Приватне акцiонерне товариство «Українська страхова компанiя «Панацея-1997» (надалi – «Товариство») зареєстрована 05.03.1997 року вiдповiдно до чинного законодавства України.
- Код ЄДРПОУ 24735858
- Юридична адреса Товариства: вул. Чигорiна, будинок 59 м. Київ, 01042.
- Предметом дiяльностi Товариства є проведення страхування, перестрахування i здiйснення фiнансової дiяльностi, пов`язаної з формуванням, розмiщенням страхових резервiв та їх управлiнням. Страхова компанiя здiйснює свою дiяльнiсть вiдповiдно до отриманих лiцензiй Державної комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових послуг України, КВЕД 65.12. Основна мета Товариства – одержання прибутку.
- Середньооблiкова кiлькiсть працiвникiв Товариства складає чотири чоловiка.
- Станом на 31.12.2017 року компанiя не має фiлiй.
Основнi аспекти облiкової полiтики, якi застосовувались у процесi пiдготовки цiєї фiнансової звiтностi, наведено нижче.
2. Основа пiдготовки фiнансової звiтностi
На виконання вимог ст. 121 Закону України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi», фiнансова звiтнiсть Товариства станом на 31.12.2015 р., була пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ), якi опублiкованi на офiцiйному сайтi Мiнiстерства фiнансiв України.
Номер стандарту Назва стандарту
МСФЗ 2 Платiж на основi акцiй
МСФЗ 3 Об`єднання бiзнесу
МСФЗ 4 Договори страхування
МСФЗ 5 Непоточнi активи, утримуванi для продажу, та припинена дiяльнiсть
МСФЗ 7 Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї
МСФЗ 8 Операцiйнi сегменти
МСБО 1 Подання фiнансових звiтiв
МСБО 2 Запаси
МСБО 7 Звiт про рух грошових коштiв
МСБО 8 Облiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та помилки
МСБО 10 Подiї пiсля дати балансу
МСБО 12 Податки на прибуток
МСБО 16 Основнi засоби
МСБО 17 Оренда
МСБО 18 Дохiд
МСБО 19 Виплати працiвникам
МСБО 21 Вплив змiн валютних курсiв
МСБО 23 Витрати на позики
МСБО 24 Розкриття iнформацiї щодо пов'язаних сторiн
МСБО 32 Фiнансовi iнструменти: надання iнформацiї
МСБО 33 Прибуток на акцiю
МСБО 34 Промiжна фiнансова звiтнiсть
МСБО 36 Зменшення корисностi активiв
МСБО 37 Забезпечення, непередбаченi зобов’язання та непередбаченi активи
МСБО 38 Нематерiальнi активи
МСБО 39 Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка
МСБО 40 Iнвестицiйна нерухомiсть
Правила пiдготовки фiнансових звiтiв згiдно з Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi (МСФЗ) вимагають використання певних важливих облiкових оцiнок i припущень, а також висловлення думки i висновкiв керiвництва Товариства в ходi застосування облiкових полiтик Товариства. Умови пiдготовки фiнансових звiтiв також вимагають використання припущень, якi впливають на повiдомленi у звiтностi суми активiв та пасивiв (зобов’язань) i розкриття умовних (право на використання яких витiкає з виконання операцiй на дату фiнансового звiту) активiв та пасивiв станом на дату пiдготування фiнансових звiтiв, а також повiдомленi суми надходжень i витрат протягом звiтного перiоду. Хоча й такi оцiнки i припущення основанi на найкращих вiдомостях i знаннях керiвництва у вiдношеннi поточних подiй i дiй, фактичнi результати можуть зрештою суттєво вiдрiзнятись вiд подiбних оцiнок та припущень.
Облiкова полiтика складена для розкриття принципiв, основ, домовленостей, правил та методик, яких дотримується Товариство, при складаннi та поданнi фiнансових звiтiв. Облiкова полiтика Товариства може бути змiнена тiльки якщо: це вимагається стандартом або тлумаченням; або з метою пiдвищення iнформативностi звiтностi. Облiкова полiтика застосовується з урахуванням принципу послiдовностi, що передбачає постiйне (iз року в рiк) застосування прийнятої стабiльної облiкової полiтики. Помилки попереднього перiоду виправляються шляхом ретроспективного перерахунку через рахунок «Нерозподiленi прибутки (збитки)».
2.1. Основа пiдготовки фiнансової звiтностi продовження
Дана фiнансова звiтнiсть базується на таких принципах: правдивостi подання, переважання сутностi над формою, нейтральностi, обачностi, надiйностi та повноти, можливостi перевiрки, допущення безперервностi дiяльностi пiдприємства, зрозумiлостi та доречностi звiтної iнформацiї, своєчаснiсть подання, єдиного грошового вимiрника.
Фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена у тисячах гривень - нацiональнiй валютi України.
Однiєю з характеристик iнформацiї у фiнансовiй звiтностi є доречнiсть. А для того аби подiї чи операцiї вважалися доречними, вони повиннi бути суттєвими.
Суттєвi подiї – це такi подiї, пропущення або неправильне трактування яких може вплинути на прийняття рiшень користувачiв. Якщо їх вплив подiй незначний, вони можуть ураховуватися спрощеним способом або навiть iгноруватися. Ознаки суттєвостi iнформацiї про господарськi операцiї, подiї та статтi фiнансової звiтностi визначаються Керiвництвом Компанiї та залежить вiд низки факторiв та обставин з урахуванням спецiальних вимог, якщо такi вимоги встановленi МСФЗ.
Компанiя застосовує суттєвiсть для:
- деталiзацiї статей фiнансової звiтностi;
- розкриття iнформацiї;
- методу виправлення помилок (в разi їх виявлення).
Компанiя не застосовує специфiчнi, обумовленi в МСФЗ вимоги до розкриття, якщо iнформацiя при цьому не є суттєвою.
Складання фiнансової звiтностi Компанiї вимагає вiд Керiвництва здiйснення оцiнок та припущень, якi впливають на поданi у фiнансовiй звiтностi суми доходiв, витрат, активiв та зобов’язань, а також розкриття iнформацiї про умовнi зобов’язання на кiнець звiтного перiоду. Однак невизначенiсть щодо цих припущень i оцiнок може призвести до результатiв, якi можуть вимагати суттєвих коригувань балансової вартостi активу або зобов’язання, стосовно яких робляться подiбнi припущення й оцiнки, у майбутньому.
2.2. Суттєвi положення облiкової полiтики
Доходи
Доходи вiд страхової дiяльностi та вiд перестрахування облiковуються у вiдповiдностi до МСФО 4 «Страховi контракти».
До складу доходу вiд реалiзацiї страхових послуг включаються:
- заробленi страховi премiї, в частинi сум страхових платежiв, що вiдповiдають страховим ризикам, що минули цiлком або частково на звiтну дату;
- комiсiйна винагорода за договорами, переданими в перестрахування;
- комiсiйна винагорода за надання послуг для iнших страховикiв (посередницька дiяльнiсть щодо укладання договорiв страхування iнших страховикiв, послуги щодо врегулювання страхових подiй за договорами страхування iнших страховикiв);
- частки страхових сум i страхових вiдшкодувань, сплаченi перестраховиками;
- суми, належнi до отримання за правом вимоги до особи, вiдповiдальної за заподiяний збиток;
- повернутi суми з централiзованих страхових резервних фондiв;
- результат змiни резервiв, iнших, нiж РНЗП.
Облiк доходiв (страховi платежi, зароблена премiя) ведеться окремо за прямими укладеними договорами страхування та за прийнятими в перестрахування. Аналiтичний облiк страхових платежiв здiйснювати за правилами страхування Компанiї та страхувальниками в розрiзi дирекцiй.
Порядок вiдображення в облiку доходiв звiтного перiоду за укладеними договорами страхування залежить вiд визначених договором страхування умов, набрання чинностi та сплати страхувальником страхових
платежiв, враховуючи особливостi ст.18 Закону України «Про страхування». Доходи за укладеними договорами нараховуються у вiдповiдностi до умов договору:
А. метод нарахування «З дати»
Проводиться нарахування договорiв добровiльного та обов’язкового страхування вiд нещасних випадкiв з дати початку дiї полiсу.
Б. метод нарахування «З дати оплати»
Проводиться нарахування по договорам, умовами яких визначено, що договiр набуває чинностi з моменту сплати страхової премiї та в договорi не визначенi перiоди вiдповiдно до календарного плану. Таким методом нараховуються договори добровiльного страхування майна, добровiльного медичного страхування, добровiльного страхування перед третiми особами, добровiльного страхування вiдповiдальностi.
В. метод нарахування «По банкiвським випискам»
Проводиться нарахування за договорами добровiльного страхування наземного транспорту та майна - умовами яких визначено, що нарахування страхової премiї та строк дiї договорiв прив’язанi до визначених календарним планом перiодiв.
У випадку, коли страховик отримує попередньо сплаченi страховi платежi, вони облiковуються як кредиторська заборгованiсть за розрахунками з отриманих авансiв та потрапляють для визначення доходу у перiодi вступу в дiю договору страхування. У разi дострокового припинення дiї договору страхування за вимогою страхувальника, страховик повертає йому сплаченi страховi платежi за перiод, що залишився до закiнчення дiї договору страхування, з вiдрахуванням нормативних витрат на ведення справи та фактичних виплат страхового вiдшкодування, що були здiйсненi за договором страхування. Якщо вимога страхувальника обумовлена порушенням страховиком умов договору страхування, останнiй повертає страхувальнику сплаченi ним страховi платежi повнiстю.
У разi дострокового припинення дiї договору страхування за вимогою страховика страхувальнику повертаються повнiстю сплаченi ним страховi платежi. Якщо вимога страховика зумовлена невиконанням страхувальником умов договору страхування, страховик повертає страхувальнику сплаченi страховi платежi за перiод, що залишився до закiнчення дiї договору страхування з вирахуванням нормативних витрат на ведення справи та фактичних виплат страхового вiдшкодування, що були здiйсненi за договором страхування.
Тарифи, зазначенi в договорi страхування в цiлях бухгалтерського облiку вважаються справедливими. Всi страховi продукти Компанiї, якi перелiченi в Законi України «Про страхування» та на якi Компанiя має лiцензiю, вважаються ризиковими договорами страхування.
Iншi доходи Компанiї облiковуються у вiдповiдностi до МСФО 18 «Дохiд».
Iншi доходи визнаються за справедливою вартiстю за датою складення акта або iншого документа, оформленого вiдповiдно до вимог чинного законодавства, який пiдтверджує виконання робiт або надання послуг. Для облiку iнших доходiв, фiнансових доходiв та надзвичайних доходiв застосовується рахунки класу 7.
Переоцiнка iноземної валюти.
Функцiональною валютою Компанiї є валюта основного економiчного середовища, в якому вона функцiонує. Функцiональною валютою та валютою представлення звiтностi Банку є нацiональна валюта України – гривня (надалi – «гривня» або «UAH»).
Бухгалтерський облiк операцiй в iноземнiй валютi Компанiя здiйснює у подвiйнiй оцiнцi, а саме в номiнальнiй сумi iноземної валюти, щодо якої установлюється офiцiйний курс гривнi, та в сумi вiдповiдного гривневого еквiвалента..
Операцiї в iноземнiй валютi пiд час первiсного визнання вiдображаються у валютi звiтностi шляхом перерахунку суми в iноземнiй валютi iз застосуванням офiцiйного курсу гривнi до iноземних валют на дату здiйснення операцiї (дата визнання активiв, зобов'язань, власного капiталу, доходiв i витрат).
Монетарнi активи та зобов’язання перераховуються у функцiональну валюту за офiцiйним курсом, встановленим НБУ станом на кiнець вiдповiдного звiтного року. Прибутки та збитки, якi виникають у результатi врегулювання зобов’язань за угодами та внаслiдок перерахунку вартостi монетарних активiв та зобов’язань у функцiональну валюту за офiцiйними курсами НБУ станом на кiнець року, визнаються за статтею «Результат вiд переоцiнки iноземної валюти» у складi прибуткiв або збиткiв за рiк. Перерахунок за офiцiйним курсом станом на кiнець року не застосовується до немонетарних статей, якi оцiнюються за початковою вартiстю. Немонетарнi статтi, оцiнюванi за справедливою вартiстю в iноземнiй валютi, включаючи iнвестицiї у власний капiтал, перераховуються з використанням обмiнних курсiв на дату визначення справедливої вартостi. Наслiдки змiни обмiнних курсiв для немонетарних статей, оцiнюваних за справедливою вартiстю в iноземнiй валютi, облiковуються як частина прибутку чи збитку вiд змiни справедливої вартостi.
Доходи i витрати в iноземнiй валютi вiдображаються у Звiтi про фiнансовi результати за курсом НБУ на дату їх нарахування.
Операцiйна валюта та валюта представлення звiтностi
Об’єкти, включенi до фiнансової звiтностi Товариства, вимiрюються з використанням валюти первинного економiчного середовища, у якому функцiонує компанiя ("операцiйна валюта"). Фiнансова звiтнiсть представлена в гривнях, яка є операцiйною валютою та валютою представлення звiтностi Товариства.
Операцiї та баланси
Операцiї в iноземних валютах перераховуються в операцiйну валюту за курсами обмiну валют, якi є домiнуючими на дати вчинення операцiй. Прибутки та збитки в iноземних валютах, що виникли внаслiдок виконання таких операцiй, а також в результатi перерахунку вартостi грошових активiв та пасивiв, номiнованих в iноземних валютах, за курсами обмiну валют, що склалися наприкiнцi року (промiжного перiоду), вiдображаються як прибутки чи збитки. Перерахунок рiзницi з фiнансових активiв, наявних для продажу, вiдображається в iншому сукупному прибутку, i далi включається до ринкової вартостi резерву в капiталi.
Оподаткування
Податок на прибуток вiдображаються у фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до законодавства, прийнятого або фактично прийнятого до кiнця звiтного перiоду. Витрати або доходи з податку на прибуток включають поточний та вiдстрочений податок та визнаються у складi прибуткiв або збиткiв за рiк, за винятком випадкiв, коли вони визнаються у складi iншого сукупного доходу або безпосередньо у складi власного капiталу, оскiльки вони пов’язана з угодами, якi також визнаються, у тому самому чи iншому перiодi, у складi iншого сукупного доходу або безпосередньо у складi власного капiталу.
Поточний податок на прибуток є сумою, яка має бути сплачена податковим органам або стягнена з податкових органiв стосовно оподатковуваних прибуткiв або збиткiв за поточний та попереднiй перiоди. Оподатковуванi прибутки або збитки ґрунтуються на оцiнках, якщо фiнансова звiтнiсть була затверджена до подання вiдповiдних податкових декларацiй. Податки, якi не є податками на прибуток, облiковуються у складi адмiнiстративних та iнших операцiйних витрат.
Вiдстрочений податок на прибуток обчислюється з використанням методу балансових зобов’язань для перенесених податкових збиткiв та тимчасових рiзниць, що виникають мiж податковими базами активiв та зобов’язань та їх балансовою вартiстю для цiлей фiнансової звiтностi. Залишки вiдстрочених податкових активiв та зобов’язань оцiнюються за податковими ставками, затвердженими або фактично затвердженими наприкiнцi звiтного перiоду, якi повиннi застосуватися до перiоду, коли будуть перекласифiкованi тимчасовi рiзницi або коли будуть використанi перенесенi податковi збитки. Вiдстрочений податковий актив для тимчасових рiзниць, що пiдлягають вирахуванню, та перенесених податкових збиткiв облiковується лише у разi, якщо є вiрогiднiсть того, що буде доступним майбутнiй оподатковуваний прибуток, за яким можуть бути реалiзованi вирахування.
Ставка податку на прибуток в 2017 вiд страхової дiяльностi роцi становила 3%.
В Податковому Кодексi України податок на прибуток вiд загальної дiяльностi складає
• за перiод з 01 сiчня 2017 року по 31 грудня 2017 року - 18%;
Основнi засоби
Облiк основних засобiв ведеться у вiдповiдностi до МСФЗ 16 «Основнi засоби».
Основним засобом визнається актив, якщо очiкуваний термiн його корисного використання (експлуатацiї) бiльше року та якщо його утримують для надання послуг, для здавання в оренду або для адмiнiстративних цiлей. Вартiсне обмеження не застосовується.
Строки корисного використання основних видiв основних засобiв встановленi наступнi:
Види об'єктiв Строк корисного використання (рокiв)
Будинки та споруди 20
Обладнання охорони та сигналiзацiї 5
Комп'ютери та обладнання до них, принтери, банкомати, телефони 12
Копiювальнi машини 12
Кондицiонери, холодильне обладнання, аудiо та вiдеотехнiка 4
Касове обладнання 4
Автотранспорт 5
Меблi, сейфи 4
Вивiски 5
Iншi 4
Об'єкт основних засобiв, який вiдповiдає критерiям визнання активу, зараховується на баланс пiдприємства за собiвартiстю. До собiвартостi включається цiна придбання та iншi витрати, якi безпосередньо пов'язанi з доставкою активу до мiсця розташування та приведення його до стану готовностi для експлуатацiї у спосiб, визначений управлiнським персоналом.
Наступна оцiнка основних засобiв здiйснюється по iсторичнiй вартостi у вiдповiдностi до моделi собiвартостi МСФЗ 16 «Основнi засоби».
Амортизацiю активу починають з моменту, коли вiн стає придатним для використання, тобто коли вiн доставлений до мiсця розташування та приведений у стан, у якому вiн придатний до експлуатацiї, тобто с дати акту введення в експлуатацiю основних засобiв. Нарахування амортизацiї проводити щомiсячно .
Амортизацiю окремого об'єкта основних засобiв для бухгалтерського облiку розраховується iз застосуванням прямолiнiйного методу, за яким рiчна сума амортизацiї визначається дiленням вартостi, яка амортизується, за мiнусом лiквiдацiйної вартостi, на очiкуваний перiод корисного використання об'єкта основних засобiв.
Нарахування амортизацiї припиняється на одну з двох дат, яка вiдбувається ранiше: на дату, з якої актив класифiкують як утримуваний для продажу або на дату, з якої припиняють визнання активу. Датою припинення визнання активу вважається дата акту лiквiдацiї основних засобiв. Датою класифiкацiї активу для продажу вважається дата розпорядження керiвництва про продаж об’єкту основних засобiв.
Нематерiальнi активи
Визнання, оцiнка i облiк нематерiальних активiв здiйснюється у вiдповiдностi до МСФЗ 38 «Нематерiальнi активи».
На балансi облiковуються iдентифiкованi нематерiальнi активи, а саме якi можуть бути вiдокремленi (якi можливо продати, передати, лiцензувати, здати в оренду або обмiняти iндивiдуально або разом з пов'язаним з ним контрактом), або якi виникли внаслiдок договiрних або iнших юридичних прав. Нематерiальними активами визнаються контрольованi активи, вiд яких використання мають надходити економiчнi вигоди та якi можливо достовiрно оцiнити.
По нематерiальних активах, якi не вiдповiдають критерiям визнання, витрати визнаються у витратах поточного перiоду.
Нематерiальний актив первiсно оцiнюється за собiвартiстю. Пiсля первiсного визнання нематерiальний актив вiдображається у вiдповiдностi до моделi собiвартостi, тобто вiдображається за собiвартiстю за вирахуванням амортизацiї та збиткiв вiд зменшення корисностi. Одиницею облiку є окремий об'єкт нематерiальних актив.
Компанiєю встановленi наступнi строки корисного використання нематерiальних активiв:
Найменування групи Строк корисного використання (рокiв)
Права на об’єкти промислової власностi 5
Iншi нематерiальнi активи 10
Авторськi та сумiжнi з ними права 5
Лiцензiї на впровадження страхової дiяльностi Безстроковi
Амортизацiя окремого об'єкта нематерiальних активiв розраховується iз застосуванням прямолiнiйного методу.
Нематерiальнi активи безстроковi (наприклад, лiцензiї) вважаються неамортизованими активам та по таким об'єктам нарахування зносу не проводиться.
Зменшення корисностi активiв
У вiдповiдностi до МСФЗ 36 «Зменшення корисностi активiв» проводиться нарахування резерву збиткiв вiд зменшення корисностi активiв. По основним засобам та нематерiальним активам один раз на рiк станом на 01 грудня кожного року проводиться тест на зменшення корисностi активiв. По активах, що мають ознаки зменшення корисностi, розраховується сума очiкуваного вiдшкодування такого активу. В разi перевищення балансової вартостi активу над сумою очiкуваного вiдшкодування – нараховується резерв зменшення корисностi активiв. Сума резерву списується на поточнi витрати, зменшуючи вартiсть активу.
Облiк запасiв
Запаси товарно-матерiальних цiнностей Товариства визнаються, оцiнюються i облiковуються згiдно з МСФЗ 2 «Запас». Одиницею запасiв є кожне найменування цiнностей, яке оприбутковується за цiною придбання.
Оцiнка запасiв при їx вибуттi здiйснюється за методом iдентифiкованої собiвартостi вiдповiдної одиницi запасiв.
Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї
Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї Компанiї визнаються, оцiнюються i облiковуються згiдно з МСФЗ 28 «Iнвестицiї в асоцiйованi пiдприємства». Облiк фiнансових iнвестицiй ведеться на рахунку 14 «Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї».
Якщо є фактори того, в дочiрньому пiдприємствi недостатньо функцiй контролю, консолiдована звiтнiсть не складається та iнвестицiї облiковуються по методу участi в капiталi. Згiдно з методом участi в капiталi, iнвестицiя в асоцiйоване пiдприємство первiсно визнається за собiвартiстю. Пiсля отримання звiтностi вiд асоцiйованої Компанiї, станом на 31 грудня кожного року балансова вартiсть iнвестицiї збiльшується або зменшується для визнання частки iнвестора у прибутку або збитку об'єкта iнвестування .
Фiнансовi iнструменти (фiнансовi активи)
Фiнансовi iнструменти Товариством визнаються, оцiнюються i облiковуються згiдно з МСФЗ 32 «Фiнансовi iнструменти: подання», 39 «Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка», МСФО 7 «Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї».
Компанiя класифiкує свої фiнансовi активи з метою облiку за такими категорiями:
1. Фiнансовi активи, що облiковуються за справедливою вартiстю через фiнансовий результат (придбанi або створенi в основному з метою продажу або перепродажу в близькому майбутньому; є частиною портфеля iдентифiкованих фiнансових iнструментiв, якими управляють разом та щодо яких iснують свiдчення останньої фактичної схеми отримання короткострокового прибутку)
2. Фiнансовi активи, що утримуються до погашення (якщо компанiя має намiр утримувати їх до погашення);
3. Позики та дебiторська заборгованiсть;
4. Фiнансовi iнструменти наявнi для продажу (всi, що не ввiйшли в iншi групи).
Вiднесення фiнансових iнвестицiй до певної категорiї вiдбувається в момент здiйснення iнвестицiї та пiд час регулярного перегляду вiдповiдностi iнвестицiй поставленим цiлям. Iнформацiю про оцiнку фiнансових iнвестицiй та вiдношення до певної категорiї на дату балансу для вiдображення у бухгалтерському облiку готує i подає у бухгалтерiю фiнансове управлiння .
Дольовi цiннi папери (акцiї) вiдносяться до першої категорiї фiнансових активiв. Первiсно оцiнюються та вiдображаються у бухгалтерському облiку за собiвартiстю. Подальше визнання на дату балансу здiйснюється за справедливою вартiстю. Перехiд в iншi категорiї не допускається. Прибуток або збиток вiд переоцiнки при визначеннi справедливої вартостi вiдображається у формi «Звiт про сукупнi прибутки та збитки за звiтний перiод». Сума збiльшення або зменшення балансової вартостi фiнансових iнвестицiй на дату балансу вiдображається у складi iнших доходiв або iнших витрат.
Цiннi папери до погашення (облiгацiї, векселi) вiдносяться до другої категорiї фiнансових активiв та облiковуються за амортизованою вартiстю з застосуванням ефективної ставки вiдсотка. Амортизацiя вiдображається в формi «Звiт про сукупнi прибутки та збитки за звiтний перiод».
Дебiторська заборгованiсть
Дебiторська заборгованiсть вiдноситься до третьої категорiї фiнансових активiв. Сумнiвна заборгованiсть не вважається фiнансовим активом.
Дебiторська заборгованiсть вiд страхувальникiв
При зарахуваннi на баланс дебiторська заборгованiсть по страхуванню оцiнюється за первiсною вартiстю. Подальше визнання - в балансi дебiторська заборгованiсть визнається за мiнусом резерву з сумнiвних боргiв дебiторської заборгованостi. Нарахування резерву сумнiвних боргiв проводиться раз на рiк станом на 31 грудня. Резерв розраховується множенням суми дебiторської заборгованостi станом на 31 грудня на коефiцiєнт сумнiвностi. Коефiцiєнт сумнiвностi визначається вiдношенням середньої питомої ваги списаної впродовж перiоду дебiторської заборгованостi до суми дебiторської заборгованостi на початок вiдповiдного перiоду за попереднi 3 - 5 рокiв.
Безнадiйною заборгованiстю вважається заборгованiсть за договорами, по якiм минув строк позивної давностi, або по термiн дiї яких закiнчився. Безнадiйна заборгованiсть списується з балансу на витрати поточного перiоду.
Якщо умовами договору передбачено страхування не за календарними планами, а в розстрочку – то враховуючи порiг суттєвостi, дебiторська заборгованiсть за такими договорами не дисконтується.
В фiнансовiй звiтностi до складу дебiторської заборгованостi по страхуванню вiдноситься дебiторська заборгованiсть по перестрахуванню та по комiсiйнiй винагородi.
Дебiторська заборгованiсть спiвробiтникiв за позиками.
При зарахуваннi на баланс дебiторська заборгованiсть по позикам спiвробiтникам оцiнюється та визнається за первiсною вартiстю. Дисконтування заборгованостi працiвникiв по позикам не проводиться.
Дебiторська заборгованiсть та товари, роботи та послуги та iнша
При зарахуваннi на баланс дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги оцiнюється за первiсною вартiстю. В балансi дебiторська заборгованiсть за роботи, товари та послуги визнається з урахуванням резерву сумнiвних боргiв . Нарахування резерву сумнiвних боргiв по дебiторськiй заборгованостi iншiй проводиться методом абсолютної суми сумнiвної заборгованостi на пiдставi аналiзу платоспроможностi окремих дебiторiв.
Дебiторська заборгованiсть iнша класифiкується як: дебiторська заборгованiсть з бюджетом, за виданими авансами, з нарахованих доходiв на iнша дебiторська заборгованiсть.
Грошовi кошти та їх еквiваленти
Грошовi кошти у балансi включають грошовi кошти в банках та у касi.
Зобов'язання
Зобов'язання довгостроковi (не поточнi) та поточнi вiдображаються у балансi окремо.
Зобов'язання - заборгованiсть, що виникла внаслiдок минулих подiй i погашення якої в майбутньому, як очiкується, призведе до зменшення ресурсiв, що втiлюють у собi економiчнi вигоди.
Доходи - це збiльшення економiчних вигiд протягом облiкового перiоду у виглядi надходження чи збiльшення корисностi активiв або зменшення зобов'язань, результатом чого є збiльшення капiталу, за винятком його збiльшення, пов'язаного з внесками акцiонерiв.
Витрати - це зменшення економiчних вигiд протягом облiкового перiоду у виглядi вибуття чи амортизацiї активiв або виникнення зобов'язань, що призводить до зменшення власного капiталу i не є розподiленням мiж акцiонерами.
Власний капiтал - це залишкова частина в активах пiсля вирахування всiх зобов'язань;
Пiд час ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi активи i зобов’язання оприбутковуються та облiковуються за:
вартiстю їх придбання чи виникнення - за iсторичною або первiсною вартiстю:
• активи - за сумою сплачених за них коштiв, їх еквiвалентiв або iнших форм компенсацiї;
• зобов’язання - за сумою мобiлiзованих коштiв в обмiн на такi зобов’язання або сумою коштiв чи їх еквiвалентiв, якi пiдлягають сплатi для погашення зобов’язань у процесi звичайної господарської дiяльностi;
справедливою (ринковою) вартiстю:
• активи - за сумою, яку необхiдно було б сплатити для придбання (обмiну) таких активiв,
• зобов’язання - за сумою, якою може бути погашене таке зобов’язання в результатi операцiї мiж: обiзнаними, зацiкавленими та незалежними сторонами;
Приведення вартостi активiв у вiдповiднiсть до справедливої здiйснюється шляхом їх переоцiнки, оцiнки на предмет зменшення корисностi та наявних кредитних ризикiв.
Критерiї визнання та оцiнки конкретних видiв активiв та зобов’язань, доходiв та витрат наведенi в наступних примiтках.
Фiнансова оренда
Згiдно з МСБО 17 «Оренда» фiнансова оренда визнавати у звiтi про фiнансовий стан (баланс) орендаря як актив i як зобов'язання сплатити майбутнi оренднi платежi. На початку строку оренди актив та зобов'язання щодо майбутнiх орендних платежiв визнанi у звiтi про фiнансовий стан за однаковими сумами, за винятком первiсних прямих витрат орендаря, якi доданi до суми, визнаної як актив.
Зобов'язання у звiтi про фiнансовий стан розмежованi на поточнi та не поточнi зобов'язання, таке саме розмежування застосоване i до зобов'язань з оренди.
Страховi зобов'язання (страховi резерви)
Вимогами МСФЗ 4 «Страховi контакти» передбачено надання iнформацiї про страховi зобов'язання (страховi резерви), але не мiстить методики їх створення.
Для забезпечення виконання зобов'язань за договорами страхування Товариством створюються технiчнi резерви вiдповiдно «Правил формування, облiку та розмiщення страхових резервiв за видами страхування, iншими нiж страхування життя», затверджених розпорядженням Державної комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових послуг України вiд 17.12.2004 року № 3104 та «Порядку розрахунку резервiв незароблених премiй, що проводиться за договорами обов'язкового страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв» вiд 23 липня 2008 р. N 671:
резерв незароблених премiй;
резерв заявлених, але не виплачених збиткiв;
резерв збиткiв, якi виникли, але не заявленi;
Величину резервiв незароблених премiй по всiх видах страхування, розраховуються за методом «1/365» (pro rata temporis) за кожним чинним договором окремо.
У процесi здiйснення операцiй перестрахування визначається величина частки перестраховика (перестраховикiв) у резервi незароблених премiй залежно вiд належних до сплати перестраховикам згiдно з укладеними договорами сум часток страхових платежiв ( страхових премiй) .
Величина резерву заявлених, але не виплачених збиткiв за видом страхування, визначається за кожною неврегульованою претензiєю. При цьому до суми резерву заявлених, але не виплачених збиткiв, додаються витрати на врегулювання збиткiв в сумi 3%.
На звiтну дату резерв заявлених, але не виплачених збиткiв не сформовано у зв’язку з вiдсутнiстю заяв вiд страхувальникiв.
Розрахунок резерву збиткiв, якi виникли, але не заявленi здiйснюється за кожним видом страхування окремо методом фiксованого вiдсотка у розмiрi 10 вiдсоткiв вiд заробленої страхової премiї з попереднiх чотирьох кварталiв, якi передують звiтнiй датi.
МСФЗ 4 визначено, що страховик не повинен визнавати як зобов'язання будь-якi резерви щодо ймовiрних майбутнiх страхових виплат, якщо такi страховi виплати виникають за страховими контрактами, якi не iснують на кiнець звiтного перiоду (такi як резерв катастроф та коливань збитковостi) (параграф 14 а) МСФЗ 4). Крiм того даним параграфом передбачено необхiднiсть проведення перевiрки адекватностi зобов'язань, а також вилучення страхових зобов'язань (або частини страхового зобов'язання) зi свого звiту про фiнансовий стан, якщо i тiльки якщо воно припиняється - тобто, коли передбачене контрактом зобов'язання виконується, скасовується або закiнчується термiн його дiї.
На кiнець кожного звiтного перiоду проводиться оцiнка адекватнiсть своїх визнаних страхових зобов'язань, використовуючи для цього поточнi оцiнки майбутнiх грошових потокiв за своїми страховими контрактами.
При данiй перевiрцi враховуються поточнi оцiнки всiх майбутнiх грошових потокiв за дiючими угодами страхування (наприклад, виплати, адмiнiстративнi витрати, витрати на врегулювання, доходи вiд регресiв та iнше).
Розрахунковi резерви проводяться на пiдставi статистичного аналiзу страхових зобов’язань, сформованих в попереднiх звiтних перiодах, та фактично проведених страхових виплатах по цим зобов’язанням.
Якщо ця оцiнка показує, що балансова вартiсть його страхових зобов’язань за вирахуванням вiдповiдних вiдстрочених аквiзицiйних витрат та вiдповiдних нематерiальних активiв, є неадекватною в контекстi розрахункових показникiв майбутнiх рухiв грошових коштiв, нестачу необхiдно повнiстю визнавати у звiтi про прибутки та збитки.
Вiдповiдно до вимог Нацiональної комiсiї, що здiйснює регулювання ринку фiнансових послуг, страховi зобов’язання приймаються рiвними обсягам страхових резервiв, якi страховик зобов’язаний формувати у порядку, передбаченому Законом «Про страхування».
Вiдповiдно до вимог МСФЗ оцiнцi адекватностi страхових зобов’язань пiдлягають резерв незароблених премiй, резерв заявлених, але не виплачених збиткiв, резерв збиткiв, якi виникли, але не заявленi.
Тест на адекватнiсть зобов’язань
МСФЗ та Мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку (далi - МСБО) мають певнi застереження щодо облiку i вiдображення у звiтностi зобов’язань, зокрема вiдповiдно до пункту 14 МСФЗ 4 «Страховi контракти» страховик:
а) не повинен визнавати як зобов'язання будь-якi резерви щодо ймовiрних майбутнiх страхових виплат, якщо такi страховi виплати виникають за страховими контрактами, якi не iснують на кiнець звiтного перiоду (такi як резерв катастроф та коливань збитковостi);
б) повинен проводити перевiрку адекватностi зобов'язань;
г) не повинен проводити взаємозалiк: щодо активiв перестрахування проти вiдповiдних страхових зобов'язань; або доходiв або витрат за договорами перестрахування проти витрат або доходiв за вiдповiдними страховими контрактами;
ґ) повинен слiдкувати за тим, чи не зменшилась кориснiсть його активiв перестрахування.
Згiдно з вимогами пункту 15 МСФЗ 4 «Страховi контракти» страховик повинен на кожну звiтну дату оцiнювати адекватнiсть своїх страхових зобов’язань, використовуючи для цього поточнi оцiнки майбутнiх рухiв грошових коштiв за страховими контрактами. Якщо ця оцiнка показує, що балансова вартiсть його страхових зобов’язань за вирахуванням вiдповiдних вiдстрочених аквiзицiйних витрат та вiдповiдних нематерiальних активiв, є неадекватною в контекстi розрахункових показникiв майбутнiх рухiв грошових коштiв, нестачу необхiдно повнiстю визнавати у звiтi про прибутки та збитки.
Вiдповiдно до вимог Комiсiї страховi зобов’язання приймаються рiвними обсягам страхових резервiв, якi страховик зобов’язаний формувати у порядку, передбаченому Законом «Про страхування».
Вiдповiдно до вимог МСФЗ оцiнцi адекватностi страхових зобов’язань пiдлягали резерв незароблених премiй, резерв заявлених, але не виплачених збиткiв, резерв збиткiв, якi виникли, але не заявленi та резерв катастроф, який формується за договором обов’язкового страхування цивiльної вiдповiдальностi за ядерну шкоду.
Перевiрка адекватностi (вiдповiдностi) зобов’язань Страховика здiйснювалась за допомогою Тесту перевiрки вiдповiдностi зобов’язань за страховими договорами (LAT - Liability Adequacy Test)
Тест проводив окремо по кожному виду страхування. Тест проводився шляхом порiвняння величини страхових зобов’язань Страховика (Резерву незароблених премiй), сформованих на 31.12.2017 року, з майбутнiми грошовими потоками за дiючими на 31.12.2017 року страховими договорами, що включають майбутнi страховi виплати, витрати на врегулювання цих збиткiв, вiдстроченi аквiзицiйнi витрати.
За результатами тесту адекватностi сформованих резервiв незароблених премiй, актуарiй (канд.фiз.-мат. Наук Карташов Ю.М. Свiдоцтво на право займатися актуарними розрахунками та посвiдчувати їх №03-007 вiд 06.12.2012.) засвiдчив, що величини сформованих Страховиком зобов’язань цiлком достатньо для забезпечення майбутнiх грошових потокiв за дiючими на 31.12.2017 року страховими договорами.
Страхова компанiя виключає страхове зобов’язання iз звiтностi тiльки, коли воно погашене, тобто коли вказанi в договорi зобов’язання виконано, або анульовано, або термiн його дiї закiнчився.
Iнформацiя за операцiйними сегментами.
Облiковими сегментами Компанiї є види страхових продуктiв. Доходи та витрати сегментiв регулярно аналiзуються керiвництвом та вiдповiдна iнформацiя надається регуляторному органу. В той же час, слiд зазначити, що iнформацiя про активи та зобов’язання в розрiзi сегментiв Компанiєю не розраховується, та не надається керiвному органу, який вiдповiдає за прийняття рiшень. Зважаючи на вiдсутнiсть такої iнформацiї та високу вартiсть її отримання, iнформацiя про активи та зобов’язання сегментiв в звiтностi не наводиться.
Акцiонерний капiтал
Простi акцiї розглядаються як такi, що представляють частки в акцiонерному капiталi.
Операцiї зi зв'язаними сторонами
Згiдно до МСБО 24 "Розкриття iнформацiї щодо зв'язаних сторiн", зв'язанi сторони включають:
а) пiдприємства, якi прямо або непрямо через одного чи бiльше посередникiв контролюють або перебувають пiд контролем, або ж перебувають пiд спiльним контролем разом з пiдприємством, яке звiтує (сюди входять холдинговi компанiї, дочiрнi пiдприємства або спорiдненi дочiрнi пiдприємства);
b) асоцiйованi компанiї - пiдприємства, на дiяльнiсть яких iнвестор має суттєвий вплив i якi не являються нi дочiрнiми, нi спiльним пiдприємством iнвестора;
c) фiзичних осiб, якi прямо або непрямо володiють суттєвим вiдсотком голосiв у пiдприємствi, що звiтує i в результатi мають суттєвий вплив на це пiдприємство, а також близьких членiв родини кожної такої фiзичної особи;
г) провiдного управлiнського персоналу, тобто тих осiб, що мають повноваження та є вiдповiдальними за планування, керування та контроль дiяльностi пiдприємства, що звiтує, в тому числi директорiв та керiвникiв компанiй i близьких членiв родин таких осiб;
е) пiдприємств, в яких суттєвий вiдсоток голосiв належить, прямо або непрямо, особi, зазначенiй в пунктах (в) чи (г), чи тi, на дiяльнiсть яких така особа здатна здiйснювати суттєвий вплив. Це охоплює пiдприємства, що належать директорам або головним акцiонерам пiдприємства, яке звiтує, i пiдприємства, що мають члена провiдного управлiнського персоналу разом з пiдприємством, яке звiтує.
Рiшення про те якi сторони являються зв'язаними приймають не тiльки на основi їх юридичної форми, але i виходячи з характеру стосункiв зв'язаних сторiн.
На протязi 2017 року операцiї з пов’язаними особами проводились у межах звичайної дiяльностi у вiдповiдностi до чинного законодавства.
Припущення щодо Функцiонування Товариства у найближчому майбутньому
Фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена виходячи iз припущення про її функцiонування в майбутньому, яке передбачає спроможнiсть Товариства реалiзовувати активи та виконувати свої зобов'язання в ходi здiйснення звичайної дiяльностi. Таким чином, фiнансова звiтнiсть не мiстить яких-небудь коригувань вiдображених сум активiв, якi були б необхiднi, якби Товариство було неспроможне продовжувати свою дiяльнiсть в майбутньому i якби Товариство реалiзовувало свої активи не в ходi звичайної дiяльностi. При цьому, варто зазначити, що середовище, у якому здiйснює дiяльнiсть Товариство, характеризується високими ризиками неможливостi своєчасного прогнозування та вiдповiдного реагування на подiї та обставини, якi можуть поставити пiд сумнiв здатнiсть Товариства безперервно здiйснювати свою дiяльнiсть. Це зумовлено нестабiльними полiтичними та економiчними базисами, на яких грунтуються оцiнки бiзнес-ризикiв.
Українське законодавство й нормативнi акти, що регулюють сферу оподаткування та iншi аспекти дiяльностi компанiй, включаючи валютний контроль i законодавство ринку фiнансових послуг, продовжують змiнюватися. Положення законiв i нормативних документiв зазвичай є нечiткими й тлумачяться по-рiзному мiсцевими, регiональними й державними органами, а також iншими урядовими установами. Випадки розбiжностей у тлумаченнi законодавства є непоодинокими. Податковi перiоди залишаються вiдкритими для перевiрки контролюючими органами щодо нарахованих податкiв протягом трьох рокiв з дати узгодження податкового зобов’язання (граничного термiну для подання податкової декларацiї або подання уточнюючої декларацiї). За певних обставин перевiрки можуть здiйснюватись i щодо бiльших перiодiв.
Страховi контракти
Товариство, що уперше застосовує МСФЗ, може застосовувати положення перехiдного перiоду, наведенi в МСФЗ 4 "Страховi контракти". Цей обмежує змiни в облiкових полiтиках щодо страхових контрактiв, «якщо змiна робить фiнансову звiтнiсть бiльш доречною для потреб користувачiв у прийняттi економiчних рiшень, але не менш достовiрною (або бiльш достовiрною, та не менш доречною для таких потреб). Страховик приймає рiшення щодо доречностi та достовiрностi, керуючись критерiями, викладеними в МСБО 8. МСФЗ 4також передбачає звiльнення вiд повного ретроспективного розкриття визначеної iнформацiї, наприклад, iнформацiї про розвиток збиткiв.
Доход (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг)
Вiдображається зароблена премiя звiтного перiоду по дiючим договорам страхування, як розрахункова величина, а саме: сума страхових платежiв за договорами якi вступили в дiю в звiтному перiодi, мiнус повернення по договорам якi розгорнутi в звiтному перiодi, мiнус страховi платежi, якi переданi в перестрахування та результат (+/-) вiд змiни резервiв незароблених премiй та резерви перестраховикiв.
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг)
До собiвартостi послуг вiдноситься: страховi вiдшкодування, лiквiдацiйнi витрати, тобто витрати якi пов`язанi з врегулюванням страхових випадкiв (судовi, асiстанськi, експертнi послуги). Також вiдносяться матерiальнi витрати, орендна плата та витрати по утриманню примiщень, послуги зв'язку та iншi витрати понесенi персоналом який пов'язаний з врегулюванням страхових випадкiв.
Адмiнiстративнi витрати
Вiдображаються витрати на адмiнiстративний персонал та iншi витрати пов`язанi з управлiнням та обслуговуванням Компанiї. До адмiнiстративного персоналу вiдносяться спiвробiтники головного офiсу та пiдроздiлiв, якi займаються управлiнською дiяльнiстю.
Iншi операцiйнi доходи
До iнших операцiйних доходiв вiдносяться доходи, пов`язанi з iншою операцiйною страховою дiяльнiстю. Наводиться iнформацiя про загальний обсяг сум, що повертаються iз технiчних резервiв, iнших нiж резерви незароблених премiй; про загальний обсяг часток страхових виплат i вiдшкодувань, що отримуються вiд перестраховикiв; про загальний обсяг сум, що отримуються у результатi реалiзацiї переданого страхувальником або iншою особою, яка одержала страхову виплату або страхове вiдшкодування, права вимоги до особи, вiдповiдальної за заподiянi збитки тi iнше.
Iншi операцiйнi витрати
В цьому роздiлi вiдображаються витрати пов`язанi з операцiйною (страховою) дiяльнiстю: вiдрахування в резерв збиткiв, вiдрахування на резерв сумнiвних боргiв та списання сумнiвної та безнадiйної заборгованостi, наданi знижки.
Iншi доходи
В цьому роздiлi вiдображається дохiд вiд реалiзацiї фiнансових iнвестицiй, необоротних активiв, дооцiнка iнвестицiй у вiдповiдностi до бiржевих котирувань.
Iншi витрати
Вiдображена собiвартiсть фiнансових iнвестицiй при реалiзацiї, також уцiнка iнвестицiй у вiдповiдностi до бiржових котирувань,списання необоротних активiв.
Податок на прибуток
Вiдображена сума нарахованих податкових зобов'язань на доходи вiд страхової дiяльностi та вiд iншої дiяльностi.
Станом на 31 грудня 2017 року не iснує iнших непередбачених зобов’язань, що пов’язанi з виникненням податкових зобов’язань. Страхова компанiя своєчасно складає i подає податкову звiтнiсть та сплачує вiдповiднi податки та збори до бюджету та позабюджетних фондiв.
Юридичне зобов'язання
Згiдно з МСБО 37 «Забезпечення, умовнi зобов'язання та умовнi активи», юридичне зобов'язання може виникати внаслiдок:
а) контракту (внаслiдок його явних чи неявних умов);
б) законодавства, або
в) iншої дiї закону.
Цим же стандартом упереджено, що розкриття деякої або всiєї iнформацiї, що її вимагають параграфи 84-89 роздiлу «Розкриття iнформацiї», завдасть серйозної шкоди позицiям суб'єкта господарювання в суперечцi з iншими сторонами щодо предмету забезпечення, умовного зобов'язання чи умовного активу. В таких випадках суб'єктовi господарювання можна не розкривати iнформацiю, але слiд розкривати загальний характер суперечки, а також той факт, що iнформацiя не була розкрита, i причини цього.
В ходi звичайної дiяльностi Товариство не має справи iз судовими позовами та претензiями. Керiвництво вважає, що максимальна вiдповiдальнiсть по зобов'язаннях, якщо вони виникнуть як наслiдок таких позовiв або претензiй, не буде мати суттєвого негативного впливу на фiнансовий стан або результати майбутнiх операцiй Товариства.
Управлiння ризиками
Управлiння ризиками в Компанiї здiйснюється в розрiзi фiнансових ризикiв, операцiйних ризикiв та юридичних ризикiв. Фiнансовi ризики включають в себе ринковi ризики i ризик лiквiдностi. Основними завданнями управлiння фiнансовими ризиками контроль за тим, щоб схильнiсть до ризикiв залишалась в цих межах. Управлiння операцiйними та юридичними ризиками має забезпечувати належне дотримання внутрiшнiх полiтик та процедур з метою мiнiмiзацiї операцiйних та юридичних ризикiв.
Ризик лiквiдностi визначається як ризик того, що особа може стикнутися з труднощами при виконаннi своїх фiнансових зобов’язань. Управлiння ризиком лiквiдностi забезпечується затвердженою полiтикою з розмiщення активiв, та дотриманням вiдповiдних нормативiв. Активи компанiї, вiдповiдно до вимог Нацiональної комiсiї, що здiйснює регулювання ринку фiнансових послуг, розмiщуються переважно в банкiвських установах «iнвестицiйного» рiвня та в високолiквiдних цiнних паперах. Дотриманiсть нормативiв лiквiдностi контролюється за допомогою розмiщення спецiалiзованої звiтностi.
Операцiйнi ризики мiнiмiзуються шляхом стандартизацiї бiзнес-процесiв, та вiдповiдного контролю за їх виконанням на кожному етапi.
Управлiння юридичним ризиком здiйснюється за допомогою вiдповiдного юридичного департаменту, до функцiї якого належить контроль за наявнiстю таких ризикiв та їх врегулювання.
Подiї пiсля дати балансу
Пiсля дати балансу та до моменту затвердження фiнансової звiтностi Компанiї не вiдбувалось подiй, якi б могли мати суттєвий вплив на її господарську дiяльнiсть.

Продовження тексту приміток

3. Примiтки до статей фiнансової звiтностi за 2017 рiк
3.1 Страховi платежi
а) обсяг страхових платежiв за рiк 2017 рiк складає 2 702,0 тис. грн.
б) прiоритетним видом страхування було:
- страхування вiдповiдальностi перед третiми особами – 99,9% вiд загального обсягу страхових платежiв;

тис. грн.
№ п/п Вид страхування Надходження страхових платежiв за рiк 2016 Надходження страхових платежiв за рiк 2017
1 Страхування вiд нещасних випадкiв 8.6 9,7
2 Страхування вiдповiдальностi перед третiми особами (iншої, нiж передбачена графами 14 - 16) 2 224.6 2 681,6
3 Страхування вiдповiдальностi власникiв собак (за перелiком порiд, визначених Кабiнетом Мiнiстрiв України) щодо шкоди, яка може бути заподiяна третiм особам 0.3 0
4 Страхування майна 10.7 10,7
Всього: 2 244.2 2 702,0
в) За звiтний перiод нарахованi страховi вiдшкодування:
- страхуванню вiдповiдальностi власникiв собак (за перелiком порiд, визначених Кабiнетом Мiнiстрiв України) щодо шкоди, яка може бути заподiяна третiм особам у сумi 9,0 тис. грн., та оплачено повнiстю. Заборгованiсть по страховим виплатам вiдсутня;
Заборгованiсть по страховим виплатам вiдсутня.
г) передано в перестрахування 1 147,0 тис. грн., це 42,45% вiд загального обсягу страхових платежiв. Операцiї по перестрахуванню здiйснювались з метою зниження можливих збиткiв компанiї та забезпечення нормативiв платоспроможностi компанiї, у вiдповiдностi з вимогами чинного Законодавства.
3.2. Страховi резерви
ПАТ «УСК «Панацея-1997» формує резерви незароблених премiй:
- методом 1/365 у розмiрi 80% надходжень страхових платежiв вiдповiдного розрахункового перiоду;
- резерви заявлених, але не виплачених збиткiв – сформованих у вiдповiдностi до вимог ( заяв ) страхувальникiв з урахуванням попередньої оцiнки збитку.
- резерв збиткiв, якi виникли, але не заявленi.
На 31 грудня 2017 року загальний сформований резерв складає – 3 173,0 тис. грн. Категорiї активiв, визначенi статтею 31 Закону України «Про страхування» для представлення страхових резервiв з урахуванням нормативно-правових актiв:
тис. грн.
Актив Сума
Поточнi рахунки 1 566,5
Депозитнi рахунки 787,6
Нерухоме майно 626,6
Акцiї 0
Облiгацiї 0
Права вимоги до перестраховика 470
Готiвка в касi 0
Всього: 3 450,7
Компанiя дотримується обов’язкових критерiїв та нормативiв достатностi, диверсифiкованостi та якостi активiв страховика встановлених Положенням про обов’язковi критерiї та нормативи достатностi, диверсифiкованостi та якостi активiв страховика, затвердженим Розпорядженням Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг вiд 23.02.2016 № 396.
3.3. Необоротнi активи:
На кiнець звiтного перiоду в Звiтi про фiнансовий стан основних засобiв на суму – 677,0 тис. грн, нараховано амортизацiї на загальну суму – 186,0 тис. грн, залишкова вартiсть – 677,0 тис. грн.
тис. грн.
Найменування На початок перiоду На кiнець перiоду
Земля 671 671
Будинки та споруди 3 671 0
Машини та обладнання 96 96
Iншi основнi засоби 96 96
Всього (стр. 1011) 4 534 863
Амортизацiя основних засобiв проводиться прямолiнiйним методом починаючи з мiсяця, наступного за мiсяцем, у якому об’єкт став придатним для корисного використання.
Земля облiковується як iнвестицiйна нерухомiсть та оцiнюється за моделлю оцiнки за собiвартiстю. Дооцiнки земельних дiлянок у сумi 641 тис. грн вiдображенi у складi капiталу в дооцiнках.
На кiнець звiтного перiоду в Звiтi про фiнансовий стан нематерiальних активiв на суму – 134, тис. грн, нарахована амортизацiя на загальну суму – 71 тис. грн, залишкова вартiсть – 63 тис. грн.
тис. грн.
Найменування На початок перiоду На кiнець перiоду
Нематерiальнi активи 8,1 8
Лiцензiї Компанiї 126,0 126
Всього 134,1 134
В Звiтi про фiнансовий стан «Iншi фiнансовi iнвестицiї» вiдображена сума на кiнець звiтного перiоду – 63 333 тис. грн.
тис. грн.
Iнвестицiї На початок перiоду На кiнець перiоду
Акцiї простi iменнi 4 111 60 525
Iнвестицiйнi сертифiкати 3 047 2 741
Облiгацiї 74 67
Всього 7 232 63 333
Частина активiв, вiдображених у складi статтi «Iншi фiнансовi iнвестицiї», протягом звiтного перiоду пiдлягали перегляду на предмет знецiнення.
Не грошових операцiй iнвестицiйної та фiнансової дiяльностi Компанiя не здiйснювала.
В Звiтi про фiнансовий стан «Довгострокова дебiторська заборгованiсть» вiдображена сума на кiнець звiтного перiоду – 29 954,0 тис. грн.
тис. грн.
Найменування На початок перiоду На кiнець перiоду
Векселя 30 377 28 858
Iнша довгострокова дебiторська заборгованiсть 61 153 1 096
Всього 91 530 29 954
Крiм того, активи, вiдображенi у складi статтi «Довгострокова дебiторська заборгованiсть» протягом звiтного перiоду пiдлягали перегляду на предмет знецiнення.
Звiтi про фiнансовий стан «Iншi необоротнi активи» вiдображена сума на кiнець звiтного перiоду – 8 тис. грн. (Згiдно Облiкової полiтики компанiї окремою строчкою вiдображаються суми в розмiрi бiльше 5% вiд валюти балансу).
3.4. Оборотнi активи:
В Звiтi про фiнансовий стан «Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги» вiдображена сума на кiнець звiтного перiоду – 0,0 тис. грн.
В Звiтi про фiнансовий стан «Дебiторська заборгованiсть з бюджетом» вiдображена сума на кiнець звiтного перiоду – 90 тис. грн.
тис. грн.
Найменування На початок перiоду На кiнець перiоду
Податок ПДВ 26 26
Податок на прибуток 0 64
В Звiтi про фiнансовий стан «Iнша поточна дебiторська заборгованiсть» вiдображена сума на кiнець звiтного перiоду – 9 204 тис. грн.
тис. грн.
Найменування На початок перiоду На кiнець перiоду
Заборгованiсть за виданими авансами 38 38
Розрахунки з iншими дебiторами 479 9 166
Всього: 517 9 204
Частина активiв, а саме дебiторська заборгованiсть неплатоспроможних банкiв, вiдображена у складi статтi «Iнша поточна дебiторська заборгованiсть» була переглянута на предмет знецiнення.
В Звiтi про фiнансовий стан «Частка перестраховикiв у страхових резервах» вiдображена сума на кiнець звiтного перiоду – 972 тис. грн.
3.5. Власний капiтал
тис. грн.
Найменування На початок перiоду На кiнець перiоду
Зареєстрований капiтал 100 000 100 000
Додатковий капiтал 2 789 8 521
Резервний капiтал 844 844
Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) - 1238 -2 239
Всього: 102 395 107 126

3.6. Довгостроковi зобов’язання i забезпечення
В Звiтi про фiнансовий стан «Резерв незароблених премiй» вiдображена сума на кiнець звiтного перiоду – 2 982,0 тис. грн.
тис. грн.
Найменування На початок перiоду На кiнець перiоду
Страхування власникiв собак 0,3 0,1
Страхування вiд нещасних випадкiв 1,0 0,85
Страхування вiдповiдальностi перед третiми особами 2 525,1 2 976,68
Страхування вогневих ризикiв 0,0 0
Страхування майна 4,6 4,37
Всього 2 531 2 982
В Звiтi про фiнансовий стан «Резерв збитку» вiдображена сума на кiнець звiтного перiоду – 151 тис. грн., це резерв збиткiв, якi виникли, але не заявленi – 150,98 тис. грн.. та резерв збитку – 0,02 тис. грн.
тис. грн.
Найменування На початок перiоду На кiнець перiоду
Страхування власникiв собак 0,13 0,02
Страхування вiд нещасних випадкiв 0,83 1,0
Страхування вiдповiдальностi перед третiми особами 339,3 148,9
Страхування майна 1,72 1,06
Всього 341,98 150,98
3.7. Поточнi зобов’язання i забезпечення
В Звiтi про фiнансовий стан «Короткостроковi кредити банкiв» вiдображена сума на кiнець звiтного перiоду – 190,0 тис. грн.
тис. грн.
Найменування Сума
Брокбiзнесбанк АТ 190,0
Договiр № 07-03-07(28.03.07) Кредитна угода
В Звiтi про фiнансовий стан Поточна кредиторська заборгованiсть за:
тис. грн.
Найменування На початок перiоду На кiнець перiоду
За товари, роботи, послуги 38 87
Розрахунки з бюджетом 23 0
Розрахунки за з/платою (661) 1 1
Розрахунки з iн. кредиторами в iноз. валютi (перестраховики) 123 123
Простроченої заборгованостi по платежах в бюджет та соцiальнi фонди Компанiя не має.
Станом на 31.12.2017 року розмiр заявленого та зареєстрованого статутного капiталу Компанiї складає 100 000,0 тис. грн.

3.8. Знецiнення активiв
Керiвництво компанiї у вiдповiдностi до МСБО 36 «Зменшення корисностi активiв» переглянуло активи на предмет зменшення їх корисностi та визнало вiдповiднi збитки. Факторами, якi спричинили необхiднiсть перегляду оцiнок активiв були наступнi:
а) протягом перiоду вiдбувалися змiни зi значним негативним впливом на суб'єкти господарювання, а також очiкування того, що вони вiдбудуться найближчим часом у ринковому, економiчному або правовому оточеннi, в якому дiють суб'єкти господарювання, з якими пов’язанi наявнi у компанiї активи. До таких факторiв, зокрема слiд вiднести нестабiльнiсть фiнансових ринкiв, податкового законодавства та iнших загальноекономiчних факторiв, якi чинили або прогнозовано можуть чинити вплив на оцiнки майбутнiх економiчних вигiд вiд використання або утримання активiв;
б) ринковi ставки вiдсотка або iншi ринковi ставки доходу вiд iнвестицiй суттєво коливались протягом перiоду (зокрема збiльшувались), i цi змiни, ймовiрно, можуть суттєво зменшити суму очiкуваного вiдшкодування активу.
МСБО 36 визначає суму очiкуваного вiдшкодування як бiльшу з двох оцiнок: справедлива вартiсть за мiнусом витрат на продаж активу (чи одиницi, що генерує грошовi кошти) та його (її) вартiсть при використаннi.
Оскiльки щодо активiв, збитки вiд знецiнення яких були визнанi, неможливо було визначити справедливу вартiсть активу за вирахуванням витрат на продаж через вiдсутнiсть основи для достовiрної оцiнки суми, що її можна отримати вiд продажу активу в операцiї мiж обiзнаними та зацiкавленими сторонам, за суму очiкуваного вiдшкодування активу було прийнято суму його вартостi при використаннi.
Оцiнка вартостi активу при використаннi передбачала такi кроки:
а) оцiнку майбутнiх надходжень i вибуття грошових коштiв, що їх мають отримати вiд безперервного використання активу та його остаточної лiквiдацiї;
б) застосування вiдповiдної ставки дисконту до цих майбутнiх грошових потокiв.
В якостi оцiнки майбутнiх надходжень було прийнято балансову вартiсть (собiвартiсть) наявних на кiнець року активiв.
Зменшення корисностi фiнансових активiв здiйснюється вiдповiдно до МСБО 39.
Група активiв Оцiнка без врахування знецiнення Сума збиткiв вiд знецiнення Оцiнка iз врахуванням знецiнення
Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї 64 143 810 63 333
Векселя 26 675 1 334 25 341
Довгострокова заборгованiсть банкiвських установ 4 855 242 4 613
Всього 95 673 2 386 93 287
Знецiненню було проведено iдентифiковано до тих активiв, у яких пов'язаний з ними суб’єкт господарювання знаходився пiд впливом визначених вище факторiв.
3.9. Основнi показники для аналiзу фiнансового стану
Показники дiяльностi на 31.12.2017 р
Активи Стр. 1300 110 672
Статутний капiтал Стр. 1400 100 000
Чистий капiтал Стр. 1495 107 126
Високолiквiднi активи Стр. 1165 6 371
Дебiторська заборгованiсть Стр. 1125 + 1130 +1155 9 204
Зобов'язання, загальна сума зобов’язань Стр. 1595 + 1695 3 546
Коєфiцiент поточної лiквiдностi Стр. 1195 : стр. 1695 40,3
Коєфiцiент абсолютної лiквiдностi Стр. 1165 : стр. 1695 15,4
Коєфiцiент платоспроможностi Стр. 1495 : стр. 1900 1,0
Коєфiцiент фiнансової залежностi Стр. 1900 : Стр. 1495 1,03
Рiвень перестрахування % Р1 020 : Р1 010 0,42
Рiвень виплат % Р1 240 : Р1 010 0,01
Рiвень участi перестраховикiв у страхових виплатах Р1 150 : Р1 240 0
Рiвень витрат на сплату комiсiйної винагороди, % Р1 300 : Р1 010 0,3
3.10. Претензiї та судовi справи
Компанiя на дату фiнансової звiтностi не має не врегульованих претензiй та судових справ.
Голова правлiння Л.В. Чернецька

Продовження тексту приміток

Продовження тексту приміток